Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Byggesak – søknad om tiltak
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Byggesak – søknad om tiltak

Beskrivelse:

Plan- og bygningslovens § 20-1 beskriver tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene.
For en del tiltak er søknad uten ansvarsrett tilstrekkelig. Dette framgår av tjenestebeskrivelsen for byggesak – søknad uten ansvarsrett.

Tiltakene kan deles i følgende kategorier:

·     Ett-trinns behandling
søknader der det ikke er tvil om at søknaden er innenfor gjeldende lover/forskrifter og der det ikke foreligger innvendinger fra naboer m.m. 

·     To-trinns søknad
Søknad om rammetillatelse skal angi tiltakets ytre og innvendige rammer. Saksbehandlingen skal gi grunnlag for rammetillatelse. Rammetillatelsen gir grunnlag for den videre prosjektering og senere tillatelse til igangsetting når alle rammevilkår er fulgt opp.

Målgruppe: Grunneiere, hjemmelshavere, entreprenører, planleggere
Pris: Regulativ for saksbehandlingsgebyr byggesaker o.l.
Brosjyrer o.l.: Byggeskikk i Meldal 
Beslektede tjenester:

Byggesak - søknad om tiltak uten ansvarsrett

Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om tiltak fortløpende og senest innen fastsatte frister, og etter gjeldende lover og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden om tiltak være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke innfrir og ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi innen fristen gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk:

Plan- og bygningsloven
Byggesaksforskriften   
Byggteknisk forskrift      
Kommuneplanens arealdel 2011-2022 - Planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer
Retningslinjer for oppføring av markastue, skogstue og seterbygning.
Retningslinjer for byggevirksomhet i Løkkenområdet.
Reguleringsbestemmelser i regulerte områder.

Hvordan få tjenesten: Ved søknad om tiltak kreves utfylling av skjemaer avhenging av hvilke tiltak det søkes om. Videre må de vedleggene som er angitt nedenfor følge meldingen. Videre er det for en del saker hensiktsmessig med en forhåndskonferanse. Forhåndskonferanse brukes til en nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket, og kan kreves av både tiltakshaver og kommunen.
Søknadsskjema:

Byggesaksblanketter

Søknad om avkjøring eller dispensasjon fra byggegrense Statens Vegvesen

Skjema kan også fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Vedlegg: Sammen med søknadsskjemaene skal det følge med  situasjonskart og målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger, og andre nødvendige vedlegg, se Byggesaksforskriften (kap. 5) og Direktoratet for byggkvalitet.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden blir behandlet av sektor Landbruk og tekniske tjenester. De aller fleste sakene blir behandlet administrativt, men noen saker må behandles politisk (hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester). I en del saker må kommunen sende saken på høring til andre myndigheter (stat/fylkeskommune) før vi kan fatte vedtak.
Behandlingstid: Søknader om enkle tiltak skal behandles innen 3 uker. Øvrige saker vil bli behandla fortløpende og senest innen 12 uker. Saksbehandlingstida vil variere avhenging av administrativ eller politisk behandling, samt behovet for vedtak eller uttalelse fra andre myndigheter.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Landbruk og tekniske tjenester
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag