Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Byggesak – søknad uten ansvarsrett
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om tiltak - uten ansvarsrett

Beskrivelse:

Noen byggarbeider kan forestås av tiltakshaver. Disse framgår av PBL § 20-4

Både tiltakshaver og plan- og bygningsmyndighetene kan kreve forhåndskonferanse (§21-1) for avklaring av spørsmål vedr. tiltaket.

En forutsetning for at tiltaket kan behandles som søknad uten ansvarsrett, er at det ikke er i strid med arealplan (reguleringsplan og kommuneplanens arealdel) og ikke er i konflikt med annen lovgivning.

Noen tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling. Disse framgår av PBL § 20-5
Forskrift om byggesak kap. 4.

En forutsetning er at tiltaket ikke er i strid med arealplan (reguleringsplan og kommuneplanens arealdel) og ikke er i konflikt med annen lovgivning.

Målgruppe: Grunneiere, hjemmelshavere, entreprenører, planleggere
Kriterier: Når det gjelder søknad uten ansvarsrett eller saker som er fritatt for søknadsplikt, er det forutsatt at tiltaket ikke strider mot lov, forskrift eller plan.
Pris: Regulativ for behandlingsgebyr byggesaker m.v.
Brosjyrer o.l.: Byggeskikk i Meldal
Beslektede tjenester: Byggesak - søknad om tiltak
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle meldinger om tiltak fortløpende og senest innen 3 uker etter mottatt søknad, og etter gjeldende lover og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må meldingen om tiltak  være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom vi ikke innfrir og ikke behandler meldingen din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi innen fristen gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk:

Plan- og bygningsloven
Forskrift om byggesak  
Byggteknisk forskrift
Kommuneplanens arealdel - Planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer
Retningslinjer for bygging av skogshusvære og seterhus.
Retningslinjer for byggevirksomhet i Løkkenområdet.

Hvordan få tjenesten: Søknad om tiltak sendes til kommunen.
Søknadsskjema:

Søknad om tiltak uten ansvarsrett    
Nabovarsel      
Opplysninger gitt i nabovarsel
Kvittering for nabovarsel
Alle byggesaksblanketter

Søknad om avkjøring eller dispensasjon fra byggegrense Statens Vegvesen

Skjema kan også fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Vedlegg: Sammen med søknad om tiltak skal skjemaene Opplysninger gitt i nabovarsel og Kvittering for nabovarsel følge med. Det samme gjelder situasjonskart og målsatt plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller større. Andre vedlegg kan også være nødvendig i enkelte tilfeller. Ved tilbygg må det gå klart fram av tegningene hva som er tilbygg. Se ellers Byggesaksforskriften (kap. 5) og Direktoratet for byggkvalitet.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden blir behandlet av sektor Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Hvis bygging er i samsvar med lover og forskrifter inkludert arealplaner med vedtekter, og det ikke er innsigelser fra naboen m.m. og det heller ikke er nødvendig med innhenting av andre uttalelser, er saksbehandlingstiden 3 uker.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Landbruk og tekniske tjenester
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag