Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Bygdeutviklingsmidler
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om bygdeutviklingsmidler (IBU-midler)

Beskrivelse:

Formålet med IBU-midlene er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket ved å medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter (tiltak)., fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling, samt stimulere til rekruttering av begge kjønn til landbruket.

Det kan søkes om støtte til utrednings- og tilretteleggingstiltak, etablererstipend, bedriftsutvikling, investeringer i produksjonsanlegg, praktikant, investeringer i forbindelse med generasjonsskifte og andre tiltak.

Det kan søkes om tilskudd og rentelån.

IBU-lån kan også gis til oppføring av boliger på landbrukseiendommer.

Målgruppe:

Hovedmålgruppen er personer med tilknytning til landbrukseiendom. Fellesprosjekter der også personer og bedrifter uten landbrukstilknytning deltar, samt tiltak som fører til økt verdiskaping fra landbruket og landbrukstilknytta virksomhet, kan støttes. Landbruk - Innovasjon Norge

Pris:

Gratis

Brosjyrer o.l.:

Informasjonsmateriell finnes på Innovasjon Norge

Samarbeids-partnere:

Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling

Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om IBU-midler fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.'

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen rimelig tid, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Hvordan få tjenesten:

Søknad om bygdeutviklingsmidler skrives i eget søknadsskjema. Dette ligger på innovasjon Norge sine nettsider.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema finner man ved å opprette bruker på «Min side». Min side - Innovasjon Norge Ta kontakt med kommunen før du søker, for veiledning og hjelp i søknadsprosessen.

Vedlegg:

Aktuelle vedlegg til søknaden er (avhenger av type søknad):

  • sjølmelding event. utskrift fra ligningskontoret, tilleggsskjema, næringsoppgaver
  • prosjektbeskrivelse/økonomisk plan/driftsplan
  • teknisk plan/tegninger og detaljert kostnadsoverslag
  • lånebekreftelse fra bank
  • langsiktige jordleieavtaler, andre avtaler (10 år)
  • firmaattest og vedtekter

Søknadsfrist:

Det søkes på nett ved å gå inn på Innovasjon Norge sine sider Innovasjon Norge

Søknads-behandling:

Søknaden behandles av Orkla Landbruk. Kommunen skal se til at søknaden er fullstendig og avgi en uttalelse før den oversendes til Innovasjon Norge eller fylkesmannen for avgjørelse.

Behandlingstid:

Søknaden behandles fortløpende og uten ubegrunnet opphold.

Klagemulighet:

Etter at Innovasjon Norge eller fylkesmannen har fattet vedtak er det klagemulighet. Innovasjon Norges klagenemnd og Statens landbruksforvaltning er klageinstanser avhengig av hvem som har fattet vedtaket.

Kontakt:

Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00

Ansvarlig enhet:

Orkla Landbruk

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag