Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer/jordleie
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer

Beskrivelse:

Ved erverv av landbrukseiendommer følger i de fleste tilfeller boplikt i minimum 5 år. Boplikten gjelder eiendommer med mer enn 25 daa fulldyrka/overflatedyrka jord og eiendommer med mer enn 500 daa produktivt skogareal. Driveplikten er varig. Hvis en ikke kan oppfylle boplikten, må det søkes om konsesjon. Driveplikten kan oppfylles gjennom enten å drive jordbruksarealene sjøl eller leie dem bort som tilleggsarealer til andre eiendommer for perioder på minimum 10 år. Et vilkår er driftsmessige gode løseninger. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det søkes om fritak.

Målgruppe: Eiere av landbrukseiendommer
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om fritak fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.

Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv.

Lov om jord (jordlova)

Lov om odelsretten og åsetesretten

 

Hvordan få tjenesten:

Søknaden om konsesjon sendes til Meldal kommune gjennom å bruke skjemaet nedenfor. Ved søknad om fritak fra driveplikt må det sendes brev til kommunen. Søknaden må bl.a. inneholde opplysninger om:

  • hva det søkes fritak fra og for hvilken periode
  • eiendommens gnr./bnr.
  • eiendommens areal fordelt på ulike arealtyper
  • drifta på eiendommen
  • eventuelt slektskap med overdrager og tilknytning til eiendommen
  • begrunnelse for søknaden
Søknadsskjema:

Søknad om konsesjon. Skjema kan også fås ved henvendelse til kommunen.

Avtale om leie av jordbruksareal

Vedlegg: Jordleieavtale kan være aktuelt
Søknadsfrist: Søknad sendes i god tid innen fristen for å flytte til eiendommen.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles av Orkla Landbruk. Politisk utvalg er hovedutvalg for Utvikling og Drift.
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende avhenging av møteplanen for hovedutvalget.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag