Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Avløsertilskudd i jordbruket ved sykdom m.v.
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Avløsertilskudd i jordbruket ved sykdom m.v.

Beskrivelse:

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv skal bidra til å finansiere avløsning på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon under sykdom. Ordningen skal også bidra til å finansiere avløsning på driftsenheter med planteproduksjon eller honningproduksjon under sykdom ved onneperioder.

Bruker kan få tilskott til leie av avløser ved:
- Sjukdom
- Svangerskap/fødsel
- Adopsjon av barn under 15 år
- Følge av sjukt/funksjonshemmet barn til sjukehus
- Sivilforsvarsøving
- Dødsfall

Maksimal dagsats avhenger av omfanget på produksjonen og varierer fra kr. 440,- til kr. 1300,- pr. dag.

Målgruppe: Gardbrukere og ektefelle/samboer som følge av sykdom m.v. ikke kan delta i arbeidet på driftenheten.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Meldal Avløserlag
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om tilskudd fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil søker få underretning om dette.'

Gjeldende lov og regelverk: Forskift om tilskudd til avløsning
Mer informasjon på Statens landbruksforvaltning
Hvordan få tjenesten: Bruker søker på eget fastsatt skjema.
Kommunen behandler søknaden og oversender den til  Fylkesmannens landbruksavdeling for utbetaling.
Søknadsskjema:

 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Vedlegg: Til søknaden må det legges ved kvitteringer for betalt arbeidsgiveravgift, betalt skattetrekk eller frikort, betalte feriepenger, utbetalte sykepenger og bekreftet ligning. Ved bruk av avløser tilsatt i avløserlag må det legges ved dokumentasjon fra avløserlaget over utført avløsning. Ved bruk av kommunal landbruksvikar må det legges ved kvittering for betalt avløsning. Til søknaden må det også legges ved sykmelding ved sykdomsavløsning eller lignende dokumentasjon i andre tilfeller. Ved bruk av landbruksvikar kreves ikke sykmelding de tre første dagene av sykeperioden.
Søknadsfrist: Søknadsfristen er 3 måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk
Behandlingstid: Saksbehandlingstida er ca. 2 uker forutsatt fullstendig søknad.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannens landbruksavdeling. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag