Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Avlingssvikt - erstatning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Avlingssvikt - erstatning

Beskrivelse:

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plant- eller honningproduksjon.

Formålet med katastrofeordningen i planteproduksjon er å gi økonomisk støtte til jord- og skogbruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Erstatning for avlingssvikt i grovforproduksjon og kornproduksjon.
Målgruppe: Jord- og hagebruksforetak.
Kriterier: Erstatning kan bare gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannens landbruksavdeling
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om erstatning fortløpende og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil søker få underretning om dette.'

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om satser for og beregning av erstating ved klimabetingede skader

Hvordan få tjenesten: Bruker søker gjennom Altinn på eget fastsatt skjema. 
Vedlegg kan sendes elektronisk eller sendes kommunen på papir.
Søknadsskjema:

Det er ulike skjemaer avhengig av hvilken vekst det er avlingssvikt i. 

Skjema

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Orkla Landbruk.

Vedlegg: Krav til dokumentasjon ved søknad om erstatning ved avlingssvikt framgår av søknadsskjemaene.
Søknadsfrist:

Melding om skade skal sendes til kommunen før reparasjonsarbeid iverksettes.

Foretaket må gi melding til kommunen uten uoppgrunnet opphold slik at kommunen kan kontrollere arealene. Kommunen skal dokumentere meldedato, både for avlingssvikt og honning.

Søknadsfrist: 31.10.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk før den sendes Fylkesmannens landbruksavdeling for for avgjørelse.
Behandlingstid: Saksbehandlingstida i kommunen er avhengig hva det søkes om. I tillegg kommer saksbehandlingstid hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
Klagemulighet: Klageinstans er Landbruksdirektoratet.  
Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk

Ved svikt i honningsproduksjon må foretaket gi melding til kommunen før slynging, og seinest 15. september, slik ata kommunen kan gjennomføre kontroll.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag