Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Beskrivelse: Før en kan kjøpe og bruke plantevernmidler, må en ha autorisasjonsbevis. Før en kan få dette beviset, må en ha gjennomgått et obligatorisk kurs og bestått den avsluttende prøven.
Målgruppe:  

Autorisasjonsbevis kan gis til:

  • Alle som i yrket driver jordbruk, skogbruk, hagebruk, veksthus og planteskole, og har behov for å bruke plantevernmidler.
  • Personer som i yrket utfører arbeid med plantevernmiddel.
  • Undervisningspersonell ved fagskoler.
  • Personer ved offentlige forskningsstasjoner, som har bruk for  plantevernmiddel til forsøk/undersøkelser.
  • Ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler.
Kriterier: Yrkesdyrkere må være registrert for merverdiavgift, levere næringsoppgave og være lignet for jordbruksinntekt.
Pris: Gratis (utstedelsen av autorisasjonsbevis).
Samarbeids-partnere: Fylkesmannens landbruksavdeling
Serviceerklæring:

'Vi lover å gi autorisajon etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søkeren legge fram dokumentasjon for bestått eksamen og annen nødvendig dokumentasjon.'

'Dersom det er behov for ekstra saksbehandlingstid, vil det bli gitt informasjon om dette.'

Gjeldende lov og regelverk:

Forskrift om plantevernmidler

Instruks for utstedelse av autorisasjonsbevis.

Hvordan få tjenesten:

Før autorisasjonsbevis kan skrives ut, må obligatorisk kurs være gjennomgått og avsluttende prøve bestått.

Autorisasjon gis for en periode på 10 år. Ved fornyelse gjøres tilsvarende krav gjeldende som ved første gangs utstedelse.

Kommunen gir autorisasjon, og legger dette inn i en database. Mattilsynet utsteder bevis og sender dette til mottaker. Kommunen har mulighet til å skrive ut et midlertidig autorisasjonsbevis.
Søknadsskjema: Det foreligger ikke søknadsskjema
Vedlegg:

Følgende dokumentasjon skal følge forespørselen:

  • Bevis for bestått avsluttende prøve
  • Registrering for mva., levert næringsoppgave og lignet for jordbruksinntekt
  • Dokumentert behov for adgang til å kjøpe og bruke plantevernmidler.
Søknadsfrist: Det er ingen fastlagt frist for søknad.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Orkla Landbruk er ansvarlig for tjenesten. Servicekontoret gir autorisasjon. 
Behandlingstid: Forutsatt at all dokumentasjon er tilgjengelig, gir servicekontoret autorisasjon og sender melding til Mattilsynet om utsteding av autorisasjonsbevis.
Klagemulighet: Klageinstans er Mattilsynet. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag