Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Søknad om tjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om tjenester

Det søkes på eget søknadsskjema som sendes Meldal Helsetun. Skjema kan tas ut her, eller du får det ved å henvende deg til Meldal Helsetun tlf. 72 49 48 00.

Søknadene behandles i inntaksteamet, som består av tilsynslege, seksjonsleder for Hjemmetjenesten og Helsetunet, fysio-/ergoterapeut og avd.sykepleiere korttidsavd. og rehab.avd.

Oppholdet ved Meldal Helsetun kan være korttidsopphold som er tidsbegrenset med avtalt innleggelses- og utskrivingsdato, eller langtidsopphold uten tidsbegrensnng.

Har du fått avslag på søknad, gis klageadgang etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3.  Klagen skal fremmes muntlig eller skriftlig til inntaksteamet, Meldal Helsetun innen 4 uker etter at vedtaket er mottatt.

Ved svar på søknad medsendes en tjenestebeskrivelse for Meldal Helsetun. Les igjennom dette.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag