Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Klage på vedtak
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Klage på vedtak

 

Vedtak etter Plan- og bygningsloven som er fattet av administrasjonen eller hovedutvalget betraktes som enkeltvedtak og kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse i saken. Dette gjelder både byggetillatelse, dispensasjoner og godkjenning. Det samme gjelder regulerings- og bebyggelsesplaner samt kommuneplanens arealdel.

Klage skal forelegges det faste utvalget for plansaker (kommunen). Finner utvalget at klagen er berettiget kan vedtaket omgjøres og klagesaken er avgjort. Dersom utvalget ikke finner å ville endre vedtaket sendes saken til klageinstansen med sin uttalelse. Får klager ikke medhold i kommunen sendes så saken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til avgjørelse.

Det må framgå av brevet at det er en klage, og hva det klages på. Klagen må også begrunnes og evt. inneholde opplysninger til støtte for klagen. Klagebrevet sendes kommunen, men stiles til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fristen for å klage er 3 uker etter at De har mottatt vedtaket. Postlegging av klagen innen fristen regnes som tilstrekkelig til at fristen er framsatt i rett tid. Dersom det kan være uklart om klagefristen er utgått bør De også oppgi dato for mottak av vedtaket. Klagefristen kan søkes forlenget dersom det foreligger særlige grunner.

Utsatt iverksettelse av vedtaket

I påvente av en klagebehandling kan det søkes om utsatt iverksettelse av vedtaket. Søknad om utsettelsen bør framsettes sammen med klagen, men kan også framsettes senere. Kommunen kan også på eget initiativ fatte vedtak om dette dersom det er åpenbart at vedtaket ikke kan eller bør gjennomføres før klagen er avgjort.

Veiledning

Saksbehandler eller andre i kommunen kan gi nødvendig veiledning om framgangsmåte og rettigheter ved klagebehandling, og med få unntak vil De også få innsyn i alle dokumenter i saken.

Kostnader

Når et vedtak blir endret til gunst for klageren skal han få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes klagerens eget forhold eller forhold utenfor klagerens eller kommunens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. Jfr. forvaltningslovens § 36.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag