Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Tiltak som verken krever søknad eller melding
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Tiltak som verken krever søknad eller melding

 

Mindre tiltak, under forutsetning av at de ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Du er selv ansvarlig for at øvrige regler i Plan- og bygningsloven og teknisk byggeforskrift blir fulgt.

Følgende tiltak kan utføres uten søknad eller melding:

Nye bygninger og byggverk:

 • Mindre frittliggende bygning (bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur e.l.) på inntil 15 m2 bruttoareal på bebygd eiendom. Bygningen kan ikke brukes til varig opphold for personer. Mønehøyden må ikke være over 3 m, og gesimshøyden må ikke overstige 2,5 m. Avstand til annen bygning på eiendommen må ikke være mindre enn 1 m.
 • Mindre byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder.

Mindre tiltak i eksisterende bygning:

 • Fasadeendring som ikke fører til at bygningens esteriørkarakter endres samt tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført. Fasadeendringer er i hovedregel søknadspliktige tiltak. Det er bl.a. egne kommunale retningslinjer for bygging i Løkken/Bjørnliområdet hvor fasadeløsning er tillagt stor vekt. Ved skifting av vinduer, kledning, taktekking og lignende må kommunen kontaktes for å få avklart dette.
 • Ikkebærende vegger innenfor en branncelle (f.eks. en leilighet) som ikke strider mot vesentlige krav til planløsning.
 • Innstallering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle. Ombygging eller utvidelse av våtrom, f.eks. bad, omfattes ikke av fritak for søknad eller melding. Om reparasjon/utbedring av bad er fritatt vil avhenge av omfanget. Sjekk med kommunen! Utføring av slikt arbeid uten tillatelse vil kunne ha forsikringsmessige konsekvenser ved en eventuell skade.
 • Reinstallering og reparasjon av ildsted. Installering og øvrige tiltak som gjelder ildsted er unntatt krav om søknad eller melding dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør, f.eks. feiervesenet.

Mindre tiltak utendørs:

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m, og lengde mindre enn 10 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning.
 • Frittliggende utepeis, utegulv, poststativ, mindre skulpturer og lignende.
 • Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Reklameskilt som monteres flatt på vegg og som har størrelse inntil 1 m2.
 • Mindre antenner for radio- og TV-signaler. Antennemaster kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenner kan ha diameter inntil 1,0 m.
 • Forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Fylling eller planering av terreng når tiltaket ikke fører til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd størk. I tettbygd strøk unntas fylling eller planering når tiltaket ikke fører til mer enn 1,5 avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse må ikke avviket være mer enn 0,5 m.
 • Graving for kabler (el., tele, TV og lignende)
 • Lokal drenering samt reparasjoner ved rør eller ledningsbrudd.
 • Biloppstillingsplasser for eiendommens bruk, hvis annet ikke fremgår av vedtekter eller plan. For landbrukseiendom er i tillegg anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen unntatt.
 • Andre mindre tiltak som kommunen ikke finner det nødvendig å kreve søknad eller melding for. Kommunen kan sette vilkår ved unntak for slike mindre tiltak.

Selv om slike saker er unntatt fra søknads- eller meldeplikt til kommunen er det fortsatt tiltakshavers ansvar at lover, forskrifter og planer blir fulgt. Spesielt bør det utøves vaktsomhet ovenfor naboer. Vi anbefaler derfor at man i alle tilfelle tar kontakt med kommunen for avklaring av slike forhold.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag