Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Viktige tilleggsopplysninger vedr. søknad
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Viktige tilleggsopplysninger vedr. søknad

Søknadsskjema

 

Ansvarsrett

Utførelsen av ethvert tiltak som krever søknad om byggetillatelse skal som regel foreståes av ansvarlige foretak (firma) som er registrert i Brønnøysundregisteret.
Noen tiltak kan imidlertid foretas av tiltakshaver uten at det oppstår krav om ansvarsrett, men krav til faglig utførelse i henhold til lov og forskrifter er allikevel det samme.

Følgende funksjoner skal på forhånd godkjennes:

 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende
 • Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (som regel egenkontroll)
 • Ansvarlig utførende
 • Ansvarlig kontrollerende for utførelsen (som regel egenkontroll)
 • Ansvarlig samordner

Ett foretak vil ofte inneha flere funksjoner, og for større tiltak vil det være flere aktører som står for både prosjektering og utførelse. For å få godkjenning for ansvarsrett kreves det dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner som samsvarer med tiltakets vanskelighetsgrad (tiltaksklasse). Forskriftene stiller krav til både erfaring og utdannelse.

Et firma kan søke Statens Bygningstekniske etat og få sentral godkjenning. De som ikke har sentral godkjenning skal for hvert tiltak søke om lokal godkjenning.


Selvbyggere

Egeninnsats ved bygging av egen bolig og fritidsbolig er fortsatt mulig selv om det i utgangspunktet er krav om profesjonalitet i alle ledd i byggeprosessen. Kommunen kan godkjenne at en selvbygger får ansvarsrett for utførelsen i tiltaksklasse 1 uten at det stilles formelle krav til utdannelse/praksis. Vedkommende må imidlertid sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

Søknads-, prosjekterings- og kontrollfunksjonene skal i utgangspunktet utføres av ansvarlig firma som søker om ansvarsrett og leverer kontrollplaner. For 'små tiltak' kan selvbygger godkjennes som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende.


Forhåndskonferanse

Både tiltakshaver (byggherre) og kommunen (plan- og bygningsmyndighetene) kan kreve forhåndskonferanse. Dette gjelder alle typer tiltak etter Plan- og bygningsloven, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad.

Forhåndskonferansen skal på et tidlig tidspunkt avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre saksbehanling, og dermed legge et godt grunnlag for prosjektering og byggesaksbehandling. Kommunen informerer om forutsetninger og krav som er knyttet til planer, lover og forskrifter, saksbehandlingsopplegg og mulig saksbehandlingtid, og annet av betydning for tiltakshavers videre framdrift. Tiltakshaver informerer om tiltakets innhold, omfang, plassering og annet av betydning for videre saksgang.

Det anbefales at alle osm går med planer om tiltak benytter seg av denne muligheten slik at man sikrer god planlegging og unngår ubehagelige overraskelser som kan være både fordyrende og medføre forsinkelser i godkjennings- og byggefasen.


Riving av bygninger

Riving av bygning er et søknadspliktig tiltak. For kommunen er det viktig at få vurdert om det eventuelt finnes vernehensyn som må ivaretas, og for å påse at rivingsmateriell blir forsvarlig deponert og/eller gjenbrukt. Dersom det finnes miljø- eller helsefarlige materialer som for eksempel asbest eller eldre isolerglassruter må dette håndteres på en forsvarlig måte.

Søknad vil også være til hjelp for kommunen for å holde kart og eiendomsopplysninger ajour. Det stilles som regel krav til ansvarsrett for rivingsarbeider, men for mindre arbeider vil kommunen ha følgende utgangspunkt for behandling av rivingssaker:

 • Frittliggende bygg inntil 15 m2. Verken søknads- eller meldeplikt. 
  Frittliggende bygg inntil 50 m2. Søknadsplikt, men kan unntas fra ansvarsrett
  Kommunen må i alle tilfelle kontaktes for å vurdere vernehensyn eller om andre forhold har betydning for rivingssaken

Deling av eiendom

Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år er søknadspliktig. Tillatelse er ikke nødvendig når deling skjer som ledd i jordskifte eller når det gjelder bortfeste av allerede fradelt enhet.

Eier/hjemmelshaver søker på fastsatt skjema som er det samme for rekvirering av oppmåling, og kan gjøres samtidig. Søknaden må vedlegges nabovarsel og kartutsnitt som viser avgrensning av parsellen som ønskes fradelt eller bortfestet. Dersom det ikke finnes offenlige eller private avløpsanlegg må det også vedlegges søknad om utslippstillatelse. I områder som omfattes av reguleringplan og hvor tomteinndeling er klar vil fradelingen skje etter bestemmelsene i vedkommende plan, og vil bli gjort av administrasjonen.

Utenfor regulert område gjelder kommuneplanens arealdel. Fradeling vil ofte komme i strid med arealdelen, og kommunen må da innhente uttalelser fra langbruksmyndigheter, fylkesmannen, fylkeskommunen og i en del tilfeller samisk kulturminneråd og reindriftsforvaltingen i Sør-Trøndelag. Vegvesenets tillatelse må innhentes dersom ny avkjørsel må anlegges eller dersom tomta fører til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.


Avgjørelsesmyndighet er delegert til kommunen for følgende saker:

Omdisponering og fradeling etter §§ 9 og 12 i jordlova av enkelttomter som ikke er over 2 dekar og som ikke er bebygd, og fradeling etter § 12 av tomt som ikke er over 2 dekar og som det er bygd på. Unntatt fra dette er våningshus, kårhus og driftsbygninger

 • Omdisponering og fradeling etter §§ 9 og 12 av areal som grenser til og skal legges til tidligere fradelt tomt med eller uten bygninger, inntil tomt og tilleggstomt til sammen er 2 dekar
 • Fradelig etter § 12 i jordlova av bygninger på eiendommen med tomt inntil 5 dekar dersom det foreligger avtale om salg av restarealet som tilleggsjord

Øvrige saker unntatt i regulerte områder avgjøres av fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret.

 

Bruksendring

Bruksendring eller vesentlig utvidelse av eller vesentlig endringer av bygning, konstruksjon eller anlegg må ikke utføres uten at søknad er sendt kommunen og tillatelse er gitt.

Det må spesielt påpekes at det i den senere tid, særlig i bykommuner, er registrert flere tilfeller av utleie av hybler i kjellere eller på loft uten at søknad er sendt. I de fleste tilfeller vil slike hybler være rene dødsfeller. Rømningsveger mangler eller tilfredstiller ikke kravene til størrelse/tilgjengelighet, og brannvarsling med alarm/røykdetektorer er ofte mangelfull. I mange tilfeller vil også mangelfull isolasjon, ventilasjon og fuktig inneklima gjøre hyblene direkte helseskadelig.

Skifte fra en form for forretningsdrift til en annen kan være bruksendring. Det er her avgjørende om den nye virksomheten berører krav i bygningslovgivingen som tidligere virksomhet ikke har vært vurdert i forhold til.


Anlegg av veg eller parkeringsplass

Anlegg av veg eller parkeringsplass skal ikke utføres før det er søkt kommunen om tillatelse og tillatelse er gitt. De fleste søknader behandles etter plan- og bygningsloven, men unntaket er anlegg av private veger i landbruket. Det skal også for landbruksveger søkes kommunen om tillatelse, men søknaden behandles etter landbrukets lovverk (Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål). Dette gjelder også rene gårds- og seterveger og driftsveger i landbruket.

Kommunene har i den senere tid merket et økt press når det gjelder bygging av veger til hyttefelt. Vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at veger til hytter, grustak, boliger, industriell virksomhet o.a. er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Krav til søknad blir her som for øvrige søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.


Utslippstillatelse

Skal du bygge i et område hvor det ikke finnes privat eller offentlig avløpsanlegg må det søkes om utslippstillatelse. Slik tillatelse reguleres av Forurensningsloven og Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Kommunen behandler søknader hvor utslippet ikke overstiger 1000 PE (personenheter), men sender søknaden til høring når den overstiger 15 PE.

Kommunen har utarbeidet egne forskrifter Forskrift om utslipp av avløpsvann som fastsetter krav til avløpsløsning, rapportering og tilsyn.

Søknad om utslippstillatelse sendes vanligvis sammen med delingssøknad eller byggesøknad, og avgjøres før eventeult delings- eller byggetillatelse gis.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag