Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Tiltak som behandles etter søknad
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Tiltak som behandles etter søknad 

Søknadsskjema

 

Følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, må ikke utføres uten at søknad og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse.

1.   Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg

2.   Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 1

3.   Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under 1

4.   Riving av tiltak som nevnt under 1

5.   Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

6.   Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

7.   Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.

8.   Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år. Slik tillatelse er ikke nødvendig for delig som skjer som ledd i jordskifte.

9.   Vesentlig terrenginngrep

10.   Anlegg av veg eller parkeringsplass

Søknad om byggetillatelse kan behandles trinnvis. Det kan først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og indre rammer.

 

Rammetillatelse gir søker rett til å igangsette forberedede tiltak. Kommunen godkjenner plassering, i noen grad utseende, størrelse og høyde, avstander til grense og evt. andre bygg, adkomst og byggets bruksformål. Videre godkjennes ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende i søknad/prosjekteringsfasen.

 

Søknad om igangsetting er neste trinn. Dette skal være en komplett søknad med alle detaljtegninger, evt. nødvendige statiske beregninger, søknad om alle ansvarsretter og kontrollplaner.

Behandlingstiden for hver at trinnene vil tilsvare den ordinære søknadstypen (ett trinns søknad).

Det kan også søkes om tillatelse til enkle tiltak. Saksbehandlingstiden for enkle tiltak er lovbestemt til 4 uker. Det forutsettes da at naboer har samtykket, tiltaket er i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven, samt at ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. Søknaden må altså være komplett.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag