Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Planstrategi for Meldal kommune 2012-1016 - høringsdokument
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Planstrategi 2012-2016 for Meldal kommune

Meldal kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi, i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1.

Planutvalget behandlet rådmannens forslag til høringsutkast i sak 12/618 den 12 juni 2012. 

Planstrategien gjøres med dette offentlig kjent og sendes til nabokommuner, samt berørte regionale – og statlige myndigheter for uttalelse. Eventuelle merknader til planstrategien vurderes og legges fram for kommunestyret før vedtak i september 2012.  

Planstrategien omfattes ikke av kravene til medvirkning i plan- og bygningsloven jfr . Forslag til planstrategi skal gjøres kjent i 30 dager før vedtak. 

Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan og bygningsloven (PBL) fra 2009, og er hjemlet i § 10-1. Kommunen har plikt til å vedta en kommunal planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller revidere, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanene som lå i tidligere PBL (1985).

Planstrategien skal gjelde for fire år, dvs 2012-16. 

Planstrategien skal være behovstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien viser hvilke planer Meldal kommune skal utarbeide i perioden, og har derfor et innbygget langsikt perspektiv.

Planstrategi for Meldal kommune 2012 - 1016 - høringsdokument

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag