Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Sosiale tjenester - Rusarbeid hos NAV Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

I vår kommune ligger ansvaret for rusarbeid hos NAV Meldal

Meldal Kommune ønsker å tilrettelegge og bidra slik at den enkelte blir i stand til å ta hovedregien i sitt eget liv, at de opplever mestring og gis muligheten for aktiv deltagelse.

Kommunalt rusarbeid omfatter hele livsløpet og krever innsats fra- og samarbeid mellom mange aktører både i og utenfor kommunen. I kommunen er det NAV og fastlegene som kan bistå deg hvis du har rusproblemer, de kan henvise videre til tverrfaglig spesialisert behandling.

NAV Meldal har ansvar for oppfølging i institusjon og ettervern etter endt behandling for å forhindre tilbakefall. Rusmisbrukere som har behov for langvarige, koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. I disse sakene er også andre tjenester i kommunen involvert.

NAV Meldal kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og familier i forhold til rusproblematikk.

Dersom behandling ikke er aktuelt vil Meldal Kommune kunne tilby andre støttetiltak. Som f.eks. hjemmebesøk, veiledning i forhold til økonomiske problemer, støttesamtaler, aktivitet gjennom NAVs tiltaksbase og annen praktisk bistand.

Meldal Kommune jobber også med rusforebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge. Dette er i nært samarbeid med andre enheter som psykisk helsearbeid, skole, barnehage, helsestasjon osv.

Meldal Kommune har en ruspolitisk handlingsplan som ble rullert i 2011. Denne gir en god oversikt over eksisterende tiltak på rusfeltet. 

Øyeblikkelig hjelp 
Om situasjonen er livstruende eller på annen måte kritisk/livstruende skal man ringe 113. 

Informasjon om behandlingsinstitusjoner i Midt-Norge og mange aktuelle linker : 
www.rus-midt.no

Relevant lovverk 
Helse og omsorgstjenesteloven, 2011-06-24 (Kap 3 og kap 10)

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål omkring rus og rusmisbruk så setter vi av tid til en prat. Tlf. 55 55 33 33.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag