Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Jordleie
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Jordleie

Beskrivelse:

Det er driveplikt på alt jordbruksareal. Driveplikten kan oppfylles gjennom enten å drive jordbruksarealene sjøl eller leie dem bort som tilleggsarealer til andre eiendommer for perioder på minimum 10 år. Et vilkår er driftsmessig gode løsninger. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det søkes om fritak.

Målgruppe: Eiere av jordbruksareler
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen
Beslektede tjenester: Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknader om fritak fortløpende og etter gjeldende lover og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg, jfr. punktet om søknadsprosessen.

Dersom vi ikke behandler søknaden din innen den angitte tidsfristen, jfr. punktet om søknadsprosessen, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Gjeldende lov og regelverk: Jordloven
Hvordan få tjenesten:

Kommunen ønsker kopi av alle jordleieavtaler

Ved søknad om dispensasjon fra kravet til driveplikt må det sendes brev til kommunen. Søknaden må bl.a. inneholde opplysninger om:

  • hva det søkes fritak fra og for hvilken periode
  • eiendommens gnr./bnr.
  • eiendommens areal fordelt på ulike arealtyper
  • drifta på eiendommen
  • begrunnelse for søknaden
Søknadsskjema:

Jordleieavtale

Det foreligger ikke eet skjema for søknad om dispensasjon.

Vedlegg: Hvis leieforholdet ikke omfatter alt jordbruksarealet på eiendommen, må det vedlegges kart der de leide arealene er markert.
Søknadsfrist:  
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene blir behandlet av Orkla Landbruk og hovedutvalg for Utvikling og Drift
Behandlingstid:  
Klagemulighet:  
Kontakt: Meldal kommune, Orkla Landbruk, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag