Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Skatteoppgjør høsten 2010
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Når kommer skatteoppgjøret?

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. I tillegg til skatteoppgjør i juni og oktober, vil det også sendes ut oppgjør i august og september. De fleste vil fremdeles få skatteoppgjøret sitt i juni, men mange som tidligere måtte vent til oktober, får skatteoppgjøret tilsendt i august eller september.

Skatteoppgjørsdatoer: 24. juni, 17. august, 14. september, 19. oktober. 

Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter skatteoppgjørsdatoene.

Klage og klagefrist 
Klagefristen er utvidet fra tre til seks uker. Beregninger av frister for klage og søksmål tar i år utgangspunkt i datoen skatteoppgjøret sendes ut. Tidligere ble fristene satt med utgangspunkt i datoen for offentlig kunngjøring av skattelistene. Kravet om kunngjøring er nå fjernet.

Dersom du mener skatteoppgjøret inneholder feil ved likningen, må det leveres en klage. Selv om klage leveres, må restskatten betales ved forfall.

Klagen sendes: Skatt Midt-Norge, postboks 2060, 6402 Molde

Er klagefristen oversittet, har du som hovedregel ikke rett til å få klagen behandlet.

Fra fastrenter til løpende renter 
Fra og med avregningen for inntektsåret 2010 er renter ved skatteavregningen lagt om fra fastrenter til løpende renter. Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret 2010 og frem til datoen du sendes skatteoppgjøret. Hva gjelder restskatt, beregnes rentene fra 1. juli i inntektsåret 2010 og frem til forfall første termin restskatt. Det vil være samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg.

Omleggingen til løpende renter er generell. Det vil si at den også gjelder for de som er næringsdrivende skatteytere. For upersonlige skatteytere vil utgangspunktet for beregning av renter være 15. mars i året etter inntektsåret, da denne skatteytergruppen betaler all skatt etter utløpet av inntektsåret. 

Frister for restskatt og tilgodebeløp 
På samme måte som klagefristen vil fristen for innbetaling av restskatt beregnes ut fra datoen du ble tilsendt skatteoppgjøret. De fire skatteoppgjørene for lønnstakere og pensjonister vil ellers følge de vanlige forfallsreglene. Fristene settes til henholdsvis tre og åtte uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut. Tidligste forfallstermin er fremdeles 20. august i ligningsåret. Også fristen for utsending av tilgodebeløp tar utgangspunkt i når skatteoppgjøret ble sendt ut.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag