Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Fradeling og oppmåling - Gebyr for kart og oppmålingsarbeider
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven gjeldende fra 01.01.2014

Vedtatt av kommunestyret 05.12.13, sak 076/13.

1.

Oppretting av matrikkelenhet

1.1

Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn

Areal fra 0 – 1500 m2

kr. 17.003

Areal fra 1501 – 5000 m2

kr. 12.038 + 3,31 * X m2

Areal fra 5001 m2 – økning pr. påbegynt da.

kr. 1.519

Tilleggsareal

kr. 5.000 + 10,00 * X m2

For tilleggsareal over 1500m2 regnes gebyr etter alternativ linje 2 evt. linje 3.

For punktfeste regnes ½ gebyr etter alternativ linje 1.

1.2

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 500 m2

Etter medgått tid

Areal fra 501 – 2000 m2

Etter medgått tid

Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da.

Etter medgått tid

1.3

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

Areal fra 0 – 50 m2

kr. 7.806

Areal fra 51 – 250 m2

kr. 15.614

Areal fra 251 – 2000 m2

kr. 24.982

Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da.

kr. 15.614

1.4

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

Volum fra 0 – 2000 m3

kr. 23.420

Volum fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3

kr. 7.806

1.5

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie

Etter medgått tid

2.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.l, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2

2.2

Gebyr ved påtegning av nytt b.nr. på eksisterende målebrev over festetomter

Grunngebyr

kr. 1.874

Tilleggsgebyr ihht pkt. 5 når grensene er koordinatfestet, men ikke fyller matrikkellovens krav

 

Tomter der grenser ikke tidligere er koordinatfestet samt event. klarlegging av rettigheter

Gebyr etter pkt. 1

3.

Grensejustering

3.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg – eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 – 250 m2

kr. 5.464

Areal fra 251 – 500 m2

kr. 7.806

3.2

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maskimale grensen settes til 1000 m3

Volum fra 0 – 250 m3

kr. 11.710

Volum fra 251 – 1000 m3

kr. 15.614

4.

Arealoverføring

4.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m2

kr. 11.710

Areal fra 251 – 500 m2

kr. 15.614

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på

kr. 3.904

4.2

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registret på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m3

kr. 12.490

Volum fra 251 – 500 m3

kr. 15.614

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på

kr. 2.342

5.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

kr. 5.235

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr. 1.202

6.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter

kr. 6.246

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr. 2.889

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7.

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde:

Etter medgått tid

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde:

Etter medgått tid

8.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9.

Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis.

10.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

11.

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr. 273

Matrikkelbrev over 10 sider

kr. 547

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

12.

Gebyr beregnet på grunnlag av medgått tid

Minstegebyr

kr. 3.122

Timepris

kr. 937

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag