Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vann og avløp - Gebyrregulativ for vann, avløp og septik
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

MELDAL KOMMUNE

-GEBYRER FOR VANN, AVLØP SEPTIK OG FEIING FOR 2014

Vedtatt av kommunestyret den 05.12.13 i K-sak 78/13

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.

Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.

Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende mva.

1.   Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpledningsnett.

Engangsgebyr pr enhet for tilknytning:

Vann

Avløp

- hytte og fritidsboliger(ifølge GAB-registret)

kr   5.000

 

kr   7.500

- andre bygg; boliger, næringsbygg, off. bygg

 

kr 10.000

kr 15.000

ÅRSGEBYR

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

Vann:  Ca. 50%

Avløp: Ca. 50 %.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

  • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter
  • Abonnementsgebyr for hytter/fritidsboliger
  • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr, slik:

Kategori:

Vann

Avløp

hytte og fritidsboliger

kr 2.170

kr 1.985

Boliger/leiligheter

kr 2.170

kr 1.985

Næringsbygg, driftsbygning, off. virksomhet

kr 2.170

kr 1.985

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris:

Enhetspris for vann:

Enhetspris for avløp :

12,40 kr/m3

11,15 kr/m3

3.1 Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

 

Vann:

Enhetspris   [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

Avløp:

Enhetspris   [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

3.2 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3 der måler ikke er montert. 

Stipulert forbruk [m3] regnes pr enhet og beregnes slik:

  • Arealet beregnet som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
  • Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3 pr kategori
  • Gebyret beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m3] x stipulert forbruk 

A: Forbruksgebyr hytte/fritidsboliger:

Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

-Hytte/fritidsbolig

60 m3

60 m3

B: Forbruksgebyr boliger:

Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

- Bolig/leilighet inntil 90 m2

130 m3

130 m3

- Bolig/leilighet 91 – 299 m2

180 m3

180 m3

- Bolig/leilighet over 300 m2

250 m3

250 m3

- Tillegg svømmebasseng

60 m3

60 m3

C: Næringsbygg:

Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

- Næringsbygg inntil 100 m2

130 m3

130 m3

- Næringsbygg 101 – 300 m2

250 m3

250 m3

- Næringsbygg 301 – 700 m2

500 m3

500 m3

- Næringsbygg over 700 m2

1.000 m3

1.000 m3

D. Driftsbygning i landbruket:

Kategori

Stipulert forbruk

vann

Stipulert forbruk

avløp

- Uten husdyrhold

130 m3

130 m3

- Under 10 GDE

200 m3

 

- 10 – 19 GDE

400 m3

 

- 20 – 29 GDE

600 m3

 

- 30 – 39 GDE

800 m3

 

- 40 – 49 GDE

1.000 m3

 

- 50 – 59 GDE

1.200 m3

 

- Over 60 GDE

1.400 m3

 

4.   Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2. 

5. Vannmåler

Vannmåleren eies av abonnenten og betaler alle kostnader knyttet til installasjon, drift og vedlikehold av måleren. Måleren skal årlig avleses og til frister satt av kommunen.

Dersom avlesning ikke skjer innenfor de frister som er varslet av kommunen, kan kommunen foreta avlesning for eiers regning. Kontrollgebyr: kr 360,-                                                                                                                                                                      

6. Tømming av slam fra slamavskillere og tette tanker

Slamavskillere og tette tanker skal tømmes minst annenhvert år, hos fritidsboliger hvert 4 år.

Tette tanker skal tømmes minst 1 gang/år, og ellers etter behov.

Gebyr for tømming inkl. transport/behandling er avhengig av avskillerens/tankens størrelse. 

Tømming hvert 4. år:

Slamavskillere og tette tanker

Pr tømming

Årsgebyr

- Tømmevolum t.o.m. 4 m3

1.664

416

- Tømmevolum t.o.m. 7 m3

2.912

728

- Tømmevolum over 7 m3 , pr m3

416

104

 

Tømming hvert 2. år:

Slamavskillere og tette tanker

Pr tømming

Årsgebyr

- Tømmevolum t.o.m. 4 m3

1.664

832

- Tømmevolum t.o.m. 7 m3

2.912

1.456

- Tømmevolum over 7 m3 , pr m3

416

208

Årlig tømming:

Slamavskillere og tette tanker

Pr tømming

Årsgebyr

- Tømmevolum t.o.m. 4 m3

1.664

1.664

- Tømmevolum t.o.m. 7 m3

2.912

2.912

- Tømmevolum over 7 m3 , pr m3

416

416

Andre satser:

Slamavskillere og tette tanker

Pr tømming

Ekstratømming tank t.o.m. 4 m3

2.764

Nødtømming tank t.o.m. 4 m3

2.964

Ekstratømming og nødtømming - tillegg pr. m3 over 4 m3

416

Ekstratømming tank utenom rute, men samme år som ordinær tømmerute - tillegg pr. tank

1.100

Nødtømming tank utenom rute, men samme år som ordinær tømmerute - tillegg pr. tank

1.300

Ekstraarbeider, pr. time

690

7.            Feiing/tilsyn av skorsteiner og ildsteder

Feiing inkl. tilsyn - Årlig

Gebyr pr år

Pr ekstra røykløp

Skorstein 1

583

279

Skorstein 2

445

175

Feiing inkl. tilsyn – Hvert 2. år

Gebyr pr år

Pr ekstra røykløp

Skorstein 1

468

222

Skorstein 2

370

152

Feiing av spesialskorsteiner og andre oppdrag etter avtale og/eller eventuelt timepris.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag