Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vann og avløp - SANITÆRREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE vedtatt 19.12.02 - Administrative bestemmelser
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

  Del 1. Administrative bestemmelser

Innhold
1. GENERELT

1.1

Formål

1.2

Virkeområde/hjemmel

1.3

Plikt til å overholde reglementet

1.4

Håndhevelse

1.5

Klage

1.6

Endringer/utfyllende bestemmelser

1.7

Dispensasjon

2. TILKNYTNING TIL KOMMUNAL LEDNING

2.1

Definisjoner

2.2

Søknadsplikt for sanitæranlegg

2.3

Utførelse av sanitæranlegg

2.4

Rapportering av sanitæranlegg

2.5

Tinglyste erklæringer

2.6

Godkjenning av sanitæranlegg

2.7

Kvalitetskontroll av sanitæranlegg

2.8

Materialer og utstyr for sanitæranlegg

3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANITÆRANLEGG

3.1

Tilknytning til kommunal ledning

3.2

Utbedring av feil eller mangler

3.3

Oppgradering av veger

3.4

Tilknytning ved nedleggelse av kommunal ledning

3.5

Fjerning av tilknytning

3.6

Stenging av kommunal eller privat ledning

3.7

Kontroll av vannkvalitet og forbruk

3.8

Vanntrykk

3.9

Vannmåler

3.10

Innslipp av avløpsvann til kommunal ledning

3.11

Utskillere og renseanlegg

3.12

Ansvarsforhold

 1.      GENERELT

1.1 Formål

Dette sanitærreglementet har til formål å sikre

·        en rettmessig god og optimal forvaltning av private sanitæranlegg

·        etablering av kvalitetsmessig gode, driftssikre og økonomiske sanitæranlegg

·        produksjon, transport og distribusjon av drikkevann uten at kvaliteten forringes

·        at avløpsvann blir oppsamlet og borttransportert på en hygienisk, miljømessig forsvarlig måte

1.2 Virkeområde/hjemmel

Dette reglement gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann- og avløpsledninger.
I tillegg til bestemmelsene i dette reglement gjelder Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer for Meldal kommune.

1.3 Plikt til å overholde reglementet

Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet det kommunale ledningsnett (heretter kalt abonnenten) er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt. Dette gjelder også lekkasje.

Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg overholder bestemmelsene.

Huseier/tiltakshaver og eller de godkjente foretak er ansvarlig for at de respektive private anlegg/installasjoner blir prosjektert og utført i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

Godkjente foretak er foretak som enten har sentral godkjenning gitt av Statens byggetekniske etat eller minst en lokal godkjenning i det aktuelle godkjenningsområdet.

Dersom godkjent foretak overtrer bestemmelsene kan godkjennelsen trekkes tilbake.

1.4 Håndhevelse

Med mindre noe annet fremgår av reglementet skal bestemmelsene håndheves av den som av kommunen blir delegert myndighet.

1.5 Klage

Vedtak som kommunen treffer i medhold av disse bestemmelsene, kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.
Klage behandles av kommunens klagenemnd. 

1.6 Endringer, utfyllende bestemmelser

Kommunestyret kan i spesielle tilfeller vedta endringer i disse bestemmelsene.

Kommunen kan utferdige administrative og tekniske rundskriv og fastsette nærmere regler om skjemabruk og hva som forøvrig er nødvendige opplysninger for kommunens saksbehandling.

1.7 Dispensasjon

Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra dette reglementet jfr. pkt. 1.6.

1.9 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft den 01.01.2003. Fra samme dag opphører kommunens tidligere vedtatte bestemmelser.

 

2. TILKNYTNING TIL KOMMUNAL LEDNING

2.1 Definisjoner

Sanitæranlegg omfatter private utvendige og innvendige anlegg. Utvendige sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner fra og med tilkoplingspunkt på kommunal ledning og fram til grunnmur. Utvendige private ledningsanlegg består av tilkoplingspunkt, stikkledning eller fellesledning med nødvendige kummer.Stikkledning er en privat ledning som betjener en eiendom.Fellesledning er en privat ledning som betjener flere eiendommer.Innvendige sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner innomhus.

2.2 Søknadsplikt for sanitæranlegg

Det skal søkes om byggetillatelse for alle tiltak som omfatter nytt sanitæranlegg,

jfr. Plan-og bygningsloven §93.
Mindre vedlikeholdstiltak som ikke fører til fare eller urimelige ulemper for omgivelser eller allmenne interesser kan unntas søknadsplikt, jfr. Forskrift for saksbehandling og kontroll §7.

Slike tiltak er reparasjon av ledningsfeil, utskiftning av mindre ledningsstrekk, mindre installasjonsarbeid eller endring av eksisterende installasjon. Det forutsettes at også slike tiltak utføres av godkjente tiltak.

2.3 Utførelse av sanitæranlegg

Alt arbeid på sanitæranlegg skal utføres i henhold til Plan- og bygningslov, teknisk forskrift, Baderomsnormen og bestemmelser gitt i dette sanitærreglementetet.

Plan og bygningsloven stiller krav til aktører som prosjekteter/kontrollerer og utfører sanitæranlegg.

For utførelse av kommunale og private vann - og avløpsledninger, kreves i tillegg til krav i Plan-og bygningslov, kompetanse tilsvarende ADK-sertifikat.

Ved tiltak som ikke er søknadspliktig, er krav til ansvarlig utførende foretak det samme som om tiltaket var søknadspliktig, jfr. Forskrift om godkjenning for ansvarsrett.

2.4 Rapportering av sanitæranlegg

Søknadspliktige tiltak skal rapporteres til kommunen på fastlagt skjema.

Utførende foretak skal sørge for at det foreligger et sett korrekte og ajourførte dokumenter/ tegninger så snart sanitæranlegget er ferdig og rapportere senest 2 måneder etter ferdigstillelse.

2.5 Tinglyste erklæringer

Ved byggesøknad for sanitæranlegg kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for at det er gitt tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på andres eiendom

Også ellers kan det kreves fremlagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig for å sikre kommunens eller annen manns rett.

For tiltak som ikke er søknadspliktig skal tilsvarende erklæringer sendes kommunen.

2.6 Godkjenning av søknad

De vilkår som skal knyttes til godkjenning av sanitæranlegg fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

Når søknad om igangsetting av sanitæranlegg er ferdig behandlet av kommunen, blir godkjent igangsettingstillatelse sendt ansvarlig søker.

2.7 Kvalitetskontroll av sanitæranlegg

Kommunen bestemmer til enhver tid hvilke kontrollkrav som skal iverksettes for å sikre funksjonsdyktighet til sanitæranlegget. Kommunen kan føre tilsyn med at kontrollplaner følges.

Kommunen har som eier av kommunale vann- og avløpsledninger rett til når som helst og uten forutgående varsel å besiktige så vel anlegg under utførelse som bestående anlegg.

Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor eier, tiltakshaver, utførende foretak eller tredjemann.

2.8 Materialer og utstyr for sanitæranlegg

Alle materialer og alt utstyr som benyttes i sanitæranlegg skal tilfredsstille funksjonskrav i henhold til Plan- og bygningslov, teknisk forskrift.

Utstyr godkjent av Landsnemnda for godkjenning av sanitærmateriell eller NS-merket utstyr tilfredsstiller disse krav.

Kommunen kan kreve annen godkjenning og avvise materiell med denne godkjenning.

3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANITÆRANLEGG

3.1 Tilknytning til kommunal ledning

Tilknytningens beliggenhet samt utførelse bestemmes av kommunen.

Kummer, stengeventiler m.v. som med kommunens tillatelse anbringes på kommunal ledning som del av privat lednings tilknytning bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent.
Utstyr og vedlikehold overtas av kommunen, unntatt når det gjelder anboringsklave, stengeventil, sadelstykke, stikkledning og fellesledning.

3.2 Utbedring av feil eller mangler

Kommunen kan gi pålegg om utbedring av anlegg som er i strid med dette reglementet.

Dersom slikt pålegg ikke etterkommes, kan kommunen la arbeidet utføres for abonnentens regning. Abonnenten skal varsles skriftlig før tiltaket utføres.
Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen la utføre uten forutgående varsel. Dette for å hindre skade på veg, eiendom eller tredje part.

Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om utbedring, kan ilegges et tilleggsgebyr på 50 % inntil pålegget er utført.

Ved omlegging og eller utbedring av kommunale avløpsledninger, kan kommunen kreve at eier av tilknyttet privat ledning foretar tilsvarende omlegging/utbedring, jfr. Forurensningsloven § 22.

3.3 Oppgradering av veger

Når en veg skal oppgraderes med fast dekke, kan kommunen kreve at sanitæranlegg blir kontrollert og eventuelt skiftet ut.

Kommunen avgjør om det skal foretas reparasjon eller utskifting. Der hvor kommunen finner det formålstjenlig av hensyn til anleggsarbeidets framdrift kan kommunen utføre arbeidet med reparasjon eller utskifting.

Kostnadene for reparasjon eller utskifting bæres i sin helhet av abonnenten.

3.4 Tilknytning ved nedleggelse av kommunal ledning

Når ny kommunal ledning blir lagt for å erstatte eldre kommunal ledning, skal gamle private ledninger tilkoples den nye ledningen.

Kommunen bærer alle kostnader ved omlegging av stikkledninger/fellesledninger.

De nye stikkledninger/fellesledninger blir abonnentens eiendom, og drift og vedlikehold er abonnentens ansvar.

3.5 Fjerning av tilknytning

Når privat ledning for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte satt ut av drift, skal denne plugges på sikkert vis ved tilknytningen på kommunal ledning, eventuelt i uttak på privat fellesledning eller der hvor kommunen anviser.

Kommunen kan foreta oppgraving og plugging for eierens regning hvis pålegg om plugging ikke blir etterkommet. Abonnenten skal varsles skriftlig før tiltaket utføres.

3.6 Stenging av kommunal eller privat ledning

Stenging av kommunal ledning for å utføre arbeid på privat ledning kan bare iverksettes av kommunen og til de tider kommunen bestemmer. Ønsker et foretak på vegne av en abonnent å få utført slik stenging til andre tider, må foretaket/abonnenten betale alle utgifter dette medfører.

Utførende foretak som bestiller stenging, er pliktig til å varsle alle berørte abonnenter. Videre må foretaket sørge for at abonnenter som er særlig avhengig av ubrutt vannforsyning sikres dette.

Når en brann eller annet akutt arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig, kan kommunen stenge både kommunal og privat vannledning uten forutgående varsel.

3.7 Kontroll av vannkvalitet og forbruk

Eieren forplikter seg til ikke å sløse med vann som for eksempel å ikke å utbedre lekkasjer eller la kraner stå åpne.

Under vannmangel eller når andre omstendigheter krever det, kan kommunen gjennomføre innskrenkning av vanntilførselen til hele kommunen, deler av den eller til spesielle formål. Dette gjelder for eksempel hagevanning eller innføring av andre restriksjoner uten at det gir abonnenten krav på reduksjon i vanngebyret.

Ved unormalt store eller støtvise vannuttak/avløpsutslipp må spesiell tillatelse fra kommunen foreligge.

Uten kommunens samtykke må det ikke tas vann fra en annen eiendom eller tilføres avløp ut over det godkjente abonnement.

I henhold til Drikkevannsforskriften skal det i tilknytning til vannverkets drift gjennomføres rutinemessig internkontroll for overvåking og prøving av vannkvaliteten.

Kommunen skal så langt som mulig levere vann som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til godt og hygienisk vann.

Kommunen har rett til når som helst å ta ut vannprøve fra privat ledning for kontroll av vannkvalitet.

3.8 Vanntrykk

Kommunen plikter å levere et vanntrykk i tilkoplingspunktet til kommunal ledning på minimum 2 bar, maksimum 10 bar ( 20 - 100 m vannsøyle)

3.9 Vannmåler

Det skal kun monteres målere etter ISO-norm 4064/1 1977 eller 4064/2-1078, og type skal godkjennes av kommunen. Måleren skal monteres frostfritt, og skal plomberes.

Eiendommer som ikke utelukkende nyttes til bolig- eller hytteformål, skal ha montert vannmåler.
Utgifter til montasje, drift og vedlikehold betales av abonnenten. Montasje, vedlikehold, samt eventuell flytting eller fjerning av måleren skal utføres av foretak godkjent av kommunen.

Foretaket er ansvarlig for at dette rapporteres til kommunen.

Dokumentasjon på at måleren er kontrollert og funnet i orden, skal sendes kommunen på forespørsel. Kontrollen skal utføres av foretak godkjent av kommunen.
Unnlater abonnenten å etterkomme pålegg om kontroll og evt. utskiftning av defekt måler, kan det gis tillegg i årsgebyr for vann eller eventuelt bli stipulert, jfr. Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer

Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning. Blir en måler skadet eller plomben brutt skal abonnenten omgående melde dette til kommunen.

Måleravlesning skal årlig sendes inn til kommunen på fastsatt skjema.

3.10 Innslipp av avløpsvann til kommunal ledning

Til kommunal avløpsledning må det ikke føres væsker eller stoffer som kan være miljø- og helsefarlige eller skadelige for kommunens avløpsanlegg.
Kommer farlige eller skadelige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i avløpsledning, må kommunen omgående varsles.

Kommunen kan kreve avtale om innslipp for spesielt forurenset avløpsvann.

Oppmaling av avfallsprodukter for transport i avløpssystemet tillates ikke.

Ved ulovlig innslipp kan kommunen pålegge abonnenten å stoppe innslippet jfr. Forurensningsloven § 7.

3.11 Utskillere og renseanlegg

Bygging, drift og vedlikehold av utskillere for olje, fett og slam samt renseanlegg, må utføres i henhold til bestemmelser gitt av forurensningsmyndighet.

Dersom privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen overta driften for abonnentens regning, jfr. forurensningsloven § 24.

Eier er pliktig til å fjerne privat renseanlegg/slamavskiller og føre avløpet direkte til offentlig anlegg når kommunen krever det.

Kommunen kan kreve privat utslipp fjernet og tilkopling til kommunal ledning, jfr. plan og bygningsloven § 66.

3.12 Ansvarsforhold

Generelt
Kommunen har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale ledningsanlegg.

Abonnenten har tilsvarende ansvar for private ledningsanlegg og installasjoner.

Har flere abonnenter felles ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig for den del av fellesledningen som abonnenten benytter seg av.

Kommunens erstatningsansvar
Kommunen har i utgangspunktet erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

Kommunen er likevel ikke erstatningspliktig for følgende skader, såfremt skaden ikke skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side:

·     skade som skyldes for lavt eller for høyt vanntrykk

·     skade som skyldes avstenging av vann uten at varsling er påkrevd, jfr. 3.6

·     skade som skyldes avvik i vannkvalitet når det er varslet/kunngjort arbeid på kommunalt   ledningsnett

·     skader ved at private rørinstallasjoner forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer ved arbeid på kommunalt   ledningsnett

·     frostskade på privat ledning som følge av driftsstans på kommunal ledning

·     skade som skyldes tilbakeslag fra avløpsledning når kjellergolv og/ eller vannstand i laveste monterte vannlås ligger mindre enn 900 mm høyere enn innvendig topp hovedledning i stikkledningens tilknytningspunkt på hovedledning.

·        kjelleroversvømmelse som påfører skade på varer eller gjenstander som er lagret uforsvarlig, her definert som under lagringshøyde 10 cm over gulv.

·     skader og ulemper av enhver art som skyldes abonnentens sanitæranlegg såvel på abonnentens som på annen manns eiendom

·     skader og ulemper på eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstraordinære avrenningsforhold i elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, gulv, vegger eller på andre måter.

·     den samme ansvarsbegrensning gjelder for tilbakeslag fra offentlig avløpssystem dersom det private avløpssystem ikke er i samsvar med sanitærreglementets administrative og tekniske bestemmelser.

Abonnentens erstatningsansvar
Abonnenten har erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler og kan bli ansvarlig for skader forårsaket av eget sanitæranlegg. Herunder er abonnenten objektivt ansvarlig for oversvømmelser som skyldes utilstrekkelig dimensjonering av eget avløpsanlegg og for skader som skyldes manglende vedlikehold av sanitæranlegg.

Abonnenten svarer også for skader eller ulemper som personer som bruker hans sanitæranlegg påfører kommunen.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag