Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Motorferdsel i utmark - Retningslinjer for forvaltning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV MOTORFERDSEL I UTMARK I MELDAL KOMMUNE, gjeldene fra 01.01.07 – 31.12.10

Vedatt av kommunestyret i Meldal 05.oktober 2006 k-sak 38/06

 

 

Formålet med retningslinjene er å følge opp intensjonene i loven tilpasset lokale forhold, og å forankre ansvar og saksbehandling i organisasjonen.  Dette innebærer blant annet at retningslinjene skal bidra til å unngå:

  • unødig støy i populære utfartsområder
  • skader - og fare for skader på naturmiljø og mennesker

Med dette som utgangspunkt fastsettes følgende punkter som retningsgivende for praktisering av lovverket:

 

§ 1 Regler:
  For Meldal kommune gjelder følgende regler for motorferdsel i utmark
   
1. Generelt
  Dispensasjon gitt etter § 5 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, med unntak av løyver for ervervsmessig kjøring etter § 5a, gis av kommunens rådmann eller allen person som rådmannen utpeker. Dispensasjoner etter §§ 5 og 6 gis av det kommunale organ som til enhver tid har ansvaret for dette fagområdet.
   
2. Snøføre

2.1

 

 

 

Det skal være god tilgang på leiekjøring i alle deler av kommunen. Det settes et minimumskrav til hvilket utstyr løyveinnehaver disponerer. Løyveinnehaver skal kunne utføre oppdrag i hele kommunen og kunne ta oppdrag både i helg og på hverdager. Det kreves at alle løyveinnehavere kan fremlegge dokumentert regnskap/oversikt over kjøreoppdragene til enhver tid. Den som søker om fornyet løyve til ervervsmessig transport, må redegjøre for bruken av løyvet så langt. Løyveinnehavere kan benytte flere kjøretøy på samme løyve for å få utført oppdrag på en mest mulig effektiv og skånsom måte. Det er en forutsetning at løyveinnehavere selv innhenter nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere. Det tildeles maksimalt 15 ervervsløyver for gjeldende periode.


2.2

 

  

 

Eier eller leier av hytte som ligger lenger fra brøyta veg enn 2,5 km får dispensasjon for inntil 8 tur/retur pr. sesong for transport av bagasje og utstyr (ikke alminnelig persontransport). Kjøreavstad måles etter korteste avstad fra vinterbrøyta veg og etter etablerte løyper om mulige traseer i terrenget. Det gis kun en dispensasjon til hver hytte og den gis til hytteeier, leier eller eiers nærmeste familie (ektefelle og barn). Original kjørebok utstedt og stempla fra Meldal kommune skal føres før kjøring starter. Kjørebok skal til enhver tid kunne framvises for kontroll.  


2.3


Varig funksjonshemmede kan gis dispensasjon for kjøring med snøscooter etter § 5 b. Ved slik søknad skal kommunens standard søknadsskjema brukes og avsnitt om helsetilstand skal fylles ut av lege. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke under bestemmelsen. Transport av varig funksjonshemmede kan bli utført av ervervskjører.
   
2.4 Kjøring i utmarksnæring for fastboende er kurant dispensasjonsgrunn.
   
2.5 Transport av ved skal skje som en del av pkt. 2.2, ved egen søknad eller ved bruk av ervervskjører.
   

2.6

Kjøreperioden for snøscooter varer fram til og med 15.04., eller 2. påskedag der denne kommer etter 15.04. Det er kjøreforbud mellom 20.00 og 07.00 på alle dager og mellom 10.00 og 16.00 på søn- og helligdager. Tyngre transportoppdrag kan utføres mellom 20.00 - 07.00 i perioden 20. mars - 15. april. 2. påskedag kan kjøringa starte kl. 12.00.
Kjøring skal i hovedsak foregå etter faste traseer, angitt på kart som legges ved dispensasjonsbrevet. Transport til hytter skal skje etter korteste veg fra disse traseene.
Bestemmelsene om kjøretidspunkt og faste traseer gjelder kjøring som nevnt i Nasjonal forskrift § 3 punktene b-g og § 5 punktene a-e.
   
3. Vassdrag
3.1 Grunneiere som har grunn- og/eller fiskerett i Ringavatnet, kan nytte motorfartøy på inntil 5 hk. på vatnet. Tillatelsen gjelder også de som kjøper/leier fiskerett.
   
4. Barmark
4.1
I utgangspunktet tillates ikke material- og utstyrstransport på barmark. Tillatelse til slik transport kan ikke påregens uten i spesielle tilfeller.
   
4.2
Helikoptertransport av materialer og utstyr anbefales og en vil i slike tilfeller oppfordre til at flere går sammen om slik transport.
   
4.3
Persontransport på barmark er i utgangspunktet ikke tillatt. Hovedutvalget kan gi tillatelse til varig funksjonshemmede. Ved slik søknad skal kommunens standart søknadsskjema brukes og avsnitt om helsetilstand skal fylles ut av lege. Trasèbeskrivelse skal tegnes inn på kart og opplysninger om hvilket kjøretøy som skal brukes oppgis.
   
4.4 Etter søknad kan lett gummibeltegravemaskin og lett breihjula/breibelta transportkjøretøy får dispensasjon til grave- og transportoppdrag i forbindelse med hyttebygging. Referanser fra tidligere utførte oppdrag vil være med på å avgjøre om nye søknader imøtekommes. Det skal føres kjørebok/-rapport for hvert oppdrag.
   
5. Dispensasjonens varighet
5.1
Med unntak av §§ 5e og 6 gis dispensasjon for maksimum fire år av gangen. Dispensasjoner som er gitt i løpet av fireårsperioden får tilsvarende kortere gyldighet. Ny periode starter 01.01.2007. For unntakstilfeller fra § 6 i loven, vurderes dispensasjonens varighet i hvert enkelt tilfelle.
   
6. Landbruksnæring
6.1
Person- og godstransport i landbruksnæring er tillatt når det er snakk om kjøring som er nødvendig i næringsdrifta, jfr. § 4 pkt. c i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
   
   
§ 2 Straffereaksjoner
  § 12 i Lov om motorferdsel sier at den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.
En overtredelse av de kommunale retningslinjene kan føre til at gitte dispensasjoner oppheves med øyeblikkelig virkning og overtreder kan bli nektet dispensasjon for en viss tidsperiode.

 

 

Søknadskjema finner du her!

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag