Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Motorferdsel i utmark
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag er i utgangspunktet forbudt. (Motorisert ferdsel er bruk av motorkjøretøy, landing med luftfartøy og bruk av motorbåt)

Regelverket gjør unntak for en del bestemte formål:
 1. Motorferdsel i landbruksnæring (knyttet til at det leveres næringsoppgave for det ferdselen gjelder). Grunneier har ingen spesielle retter til motorferdsel, det er næringsformålet som er avgjørende. Videre til og fra faste bosteder i utmark, transport av felt elg og hjort og i forbindelse med offentlig fiskekultivering.
 2. Diverse offentlig formål som politi, brann, ambulanse, oppsyn, forsvaret m.m. og i samband med drift av større anlegg som kraftverk, strøm- og telenett o.l.
 3. I tillegg til ovenstående kan man på vinterføre med snøscooter kjøre i samband med:
  - Drift av turistanlegg (ikke transport av gjester)
  - Bygging i samsvar med byggeløyve (materialer og arbeidsfolk)
  - Preparering av skiløyper for allmennhet og konkurranser (kun kommunen, idrettslag og hjelpekorps)
  - Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, vitenskaplige undersøkelser
  Kjøring for disse formål og kjøring med løyve er ikke tillatt natt og helg - se kommunal forskrift
 4. Motorbåt kan kun brukes på innsjø større enn 2 km2 og da bare til transport av felt elg og hjort, drift av turistanlegg og i samband med bygging

For en del andre formål kan du - etter skriftlig søknad - få kjøre etter søknad. Skjemaene finner du her:
Motorferdsel i utmark ( med unntak av landskapsvernområdene)
Motorferdsel innenfor landskapsvernområdene

Se også tjenestebeskrivelsen.

Merk også:

Henting og lossing med helikopter er å se på som landing, selv om helikopteret ikke berører bakken.

Utmark defineres som i Friluftslovens § 1, men også mindre biter innmark i utmarka regnes som utmark. Vei som ikke er anlagt for eller brøytet for kjøring med vanlig personbil, er utmark.

Det er strengere regler for persontransport enn for varetransport, og strengere regler for kjøring på barmark enn på snødekt mark. I utgangspunktet skal transport være nødvendig for at motorisert ferdsel i utmark skal være tillatt.

I Meldal er det etablert en godt fungerende ordning med leiekjørere med snøscootere. Det er ikke lov å bruke traktor, terrengbil eller andre kjøretøy i utmark i forbindelse med hyttebygging der det ikke er vist transportveg i plan, eller å opparbeide kjøreveg som ikke er vist i plan.

All motorferdsel skal skje aktsomt og hensynsfullt slik at naturen ikke skades og folk ikke forstyrres.

I verneområdene i kommunen gjelder andre og normalt strengere regler enn over.

Regelverket:

Motorferdsel i utmark

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift om heliskiing

Miljøverndepartementets veileder om motorferdsel i utmark (utdyper og forklarer ovenstående)

Retningslinjer for forvaltning av motorferdsel i utmark i Meldal Kommune

Ervervskjørere i Meldal

Ervervskjørere i Orkdal

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag