Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Skatteutvalget
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skatteutvalget

Skatteutvalget er regionalt, og Skatt Midt-Norge er vår region.

Sender du søknad om ettergivelse, vil du motta et foreløpig svar i løpet av 14 dager.

Hovedregelen er at all skatt som er utlignet skal betales, det stilles dermed særs strenge vilkår for nedsettelse av skatt, Skattebetalingslovens § 15. Ønsker du informasjon, ta kontakt med kemnerkontoret i Orkdalsregionen, tlf. 72 48 30 00.

Søknadsprosedyre og saksbehandling

Søknad skal fremmes for den som er ansvarlig for innkrevning av den aktuelle skatten, altså skatteoppkreveren i den kommunen du skylder skatt.

Søknaden avgjøres av det regionale skatteutvalg, Skatt Midt-Norge eller Skattedirektoratet, avhengig av hvor mye som søkes ettergitt. Søknaden sendes uansett til kemnerkontoret i Orkdalsregionen, postboks 83, 7301 Orkanger, som forbereder saken for overordnet instans.

Følgende opplysninger bør være med i søknaden:

  • søkerens navn, stilling/yrke og sivilstand
  • søkerens inntekt, og evt. ektefellens/samboerens inntekt de siste to år
  • antall forsørgede, og deres alder
  • kopi av selvangivelse for de siste to år
  • opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
  • angivelse av hvilke krav som søkes ettergitt
  • dokumentasjon for de forhold som anføres som billighetsårsak og -virkning (Billighetsårsak kan være alvorlig og langvarig sykdom, dødsfall, varig invaliditet eller andre lignende årsaker)

Alle opplysninger bør, så langt det er mulig, dokumenteres.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag