Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt - Rentesatser ved tilbakebetaling av skatt og restskatt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Rentesatser ved tilbakebetaling av skatt og restskatt 

Rentegodtgjørelse

For skattepliktige som omfattes av juniutlegg (forenklet selvangivelse), skal tilbakebetaling av forskuddstrekk og av utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt innen utgangen av inntekståret, godtgjøres med 3,6 % renter.

For skattepliktige som omfattes av høstutlegg (ordinær selvangivelse), er rentegodtgjørelsen 4,5 %.

Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt senest 30. april i året etter inntektsåret, godtgjøres renter med 1,5 % av beløpet. For skattepliktige som omfattes av juni-utlegg, skal tilbakebetalingen som nevnt godtgjøres med 0,5 % renter av beløpet.

------

Rentetillegg ved restskatt

Restskatten tillegges 3,9 % rente for skattytere som omfattes av juni-utlegg (forenklet selvangivelse). For andre skattytere (ordinær selvangivelse) tillegges restskatten 4,8 % rente.

-----

Forsinkelsesrenter

Dersom skatten ikke betales ved forfall, beregnes forsinkelsesrente med 9 % p.a.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag