Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Beskrivelse:

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk som ivaretar miljø- og kulturlandskapshensyn. Tilskuddene skal bidra til å redusere forurensning av jord, vann og luft, samt bidra til å begrense gjengroing og ivareta viktige kulturlandskapsverdier.

Miljøtilskudd i Sør-Trøndelag omfatter følgende tilskuddsordninger:
- Tilskudd til drift av beitelag
- Tilskudd til skjøtsel av setervoller/bratt areal
- Tilskudd til seterdrift
- Tilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper og prioriterte naturverdier 
- Tilskudd til skjøtsel av areal med arkeologiske kulturminer på innmark
- Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 
- Tilskudd til tiltak mot avrenning til vassdrag 
- Tilskudd til ugrasharving
- Tilskudd til hesjing

Målgruppe: Foretak som oppfyller grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket samt beitelag.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling
Beslektede tjenester: Produksjonstilskudd
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om tilskudd innen de fristene landbruksdirektoratet setter for slike saker og etter gjeldende forskrifter og retningslinjer.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.'

Gjeldende lov og regelverk: Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i Sør-Trøndelag
Hvordan få tjenesten: Foretak/beitelag søker på eget fastsatt skjema. Søknaden kan leveres via Altinn eller sendes kommunen innen søknadsfristen.
Kommunen ferdigbehandler søknaden. Fylkesmannen sender ut melding om vedtak og foretar utbetaling.
Søknadsskjema:

Du søker elektrisk via Altinn. Papirskjema kan fås ved henvendelse til Orkla Landbruk.

Vedlegg: Nødvendige vedlegg framgår av søknadsskjemaet.
Søknadsfrist: 20. august for de fleste ordningene, 1. november for drift av beitelag.
Sendes til: Altinn
Søknads-behandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk.
Behandlingstid: Utbetaling av tilskudd etter søknad 20. august utbetales i februar påfølgende år.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak, dvs. utbetalingsbrev.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Meldal og Orkdal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.
Dato opprettet: 13.01.06
Dato oppdatert: 10.06.08, 04.05.16, 12.05.16
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag