Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Næring
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Næring i Meldal - Rom for Næring

Meldal kommune vedtok høsten 2015 en ny samfunnsdel i kommuneplanen. Arbeidsplasser og næringsliv er ett av satsningsområdene i den vedtatte planen.

Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal

Vi skal ha et godt samarbeid mellom næringsaktører og offentlige myndigheter ved å:

  • legge til rette for dialog med næringsaktører, næringsforening, næringshage og andre nærings-  og fagsammenslutninger
  • arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger
  • arbeide for å sikre tilgang på fagutdannet arbeidskraft og god tilknytning til kompetanse- og forskningsmiljøene

 

Team Næring

Næringsarbeidet i Meldal kommune koordineres og ledes av et eget næringsteam. Teamet er nettverksorganisert med kommunalt ansatte som har en «aksje» inn i næringslivet. Teamet rapporterer til formannskapet.

Medlemmer i Team Næring
Ordfører Are Hilstad, Rådmann Petter Lindseth, Kommunalsjef Oppvekst og kultur Gro Magnhild Brønstad, Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester Siri Eithun, NAV leder Kari Høve, Seksjonsleder kultur Kari Garberg, Landbrukssjef Odd Lykkja, Daglig leder Næringshagen i Orkdalsregionen Berit Arntsen og Koordinator Team Næring Olav Dombu

Kontakt Team Næring
Olav Dombu er koordinator for næringsteamet og kan kontaktes på telefon 72 49 51 25 e-post olav.dombu@meldal.kommune.no

 

Næringshagen i Orkdalsregionen

Næringshagen i Orkdalsregionen skal legge til rette for bedriftsetableringer, videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter i Meldal. NiO er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet og har et bredt nettverk av ressurspersoner og samarbeidspartnere som kan benyttes av næringslivet.

Næringshagen i Orkdalsregionen tilbyr fritt inntil 10 timer hjelp og rådgivning i forbindelse med etablering av ny virksomhet Meldal.

Kontakt Næringshagen i Orkdalsregionen
Berit Arntsen er daglig leder og kan kontaktes på telefon 917 50 104 e-post post@orkdalsregionen.com

 

www.orkdalsregionen.com

 

Tilskudd / lån fra næringsfond

Meldal kommune har flere fond med næringsutvikling som formål, bl.a. næringsfond og kraftfond.

Næringsfondet skal nyttes til etablering av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også brukes til infrastrukturtiltak.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Hovedformålet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv med sikte på å fremme sysselsetting og bosetting i Meldal. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.Det kan søkes om tilskudd og lån.

Virksomheter som får støtte fra fondene, skal ha forretningsadresse i Meldal.

 

Tjenestebeskrivelse næringsfond  |  Vedtekter næringsfond  |  Vedtekter kraftfond

 

Eierstrategier Meldal kommune

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag