Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Forslag reguleringsbestemmelser Hulsjøen hytteområde
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Reguleringsplan og bestemmelser for revidert plan Hølsjøen hyttefelt i Meldal Kommune.

I         PLANOMRÅDET

Det regulerte området ligger ved Hølsjøen. I tidligere reguleringsplan er det godkjent 65 tomter på eiendommen 108.1. Disse tomtene er inntegnet i planen. Feltet ligger mellom 540 og 600 m. Over havet og er bevokst med blandingskog med overvekt av furu. Terrenget er kupert, slik at hyttene i stor grad vil ligge skjermet for hverandre.

Feltet ligger øst i Meldal Kommune. Det regulerte planområdet som endres er på kartet vist med reguleringsgrense. Tomtene skal plasseres som vist på reguleringskartet etter utstikking av kommunen. Tomtene er plassert med GPS.

For tidligere reguleringsplan er det avtale om vinterparkering ved Svarthammeren.

 

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Hølsjøen hyttefelt.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart og erstatter de gamle reguleringsbestemmelsene for hyttefeltet.

II       Byggeområder – hytte-/naustområder

1.Bebyggelsens plassering

-     Hyttene plasseres som vist på plankart

-     Pelen som er satt opp på hver tomt skal stå innefor hyttens yttervegger.

-    Tomtene stikkes ut i samråd med grunneier og  avd. utvikling i kommunen.

      -    Naust kan oppføres i rekke med maks 3 enheter eller enkeltvis.

2. Utnyttelsesgrad

-     Det tillatt å føre opp 1 hytte, 1 uthus og 1. anneks på tomten

-     Totalt bebygd areal inkl. hytte, anneks og uthus settes til 150 kvm. Og maks størrelse på hytta 100 kvm.

3. Bebyggelsens utforming

-     Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Taktekket skal ikke være slik materialer som gir refleks. Torvtak er å foretrekke.

-     Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i området, og skal ha mørke fargetoner.

-     Åpninger mellom jordbakke og rammeverk bør forblendes eller ordnes på en slik måte at dyr ikke kommer under og blir sittende fast.

4. Gjerder

-     Gjerde tillates i alminnelighet ikke oppsatt. Når særlige grunner tilsier det, kan bebyggelsen inngjerdes etter at tillatelse er gitt av kommunen. Gjerde må ikke virke skjemmende.

5. Terreng og vegetasjon.

-      Eksisterende terreng og vegetasjon bevares mest mulig.

   Landbruksområde.

-      Jord- og skogbruksloven skal fortsatt gjelde, hyttetomter er unntatt.

   Fellesområder.

1.    Adkomst og parkering

-         Det er opparbeidet felles vei inn i planområdet med felles parkeringsplasser. Tomtene har felles adkomst etter Foss- sæterveien og fra Aurebekken etter privat vei, Hølsjøveien, fram til feltet.

-         Alle veier på plankartet kan benyttes til landbruksformål.

-         Hver hytte skal ha en parkeringsplass til 1 ½ bilplass.

-         Fra parkeringsplass benyttes inntegnet adkomststi til den enkelte hytte som vist på plankartet.

Vei og parkering skal være felles for:

-         Eier av eiendommen g.nr. 108 b.nr. 1

-         Parkeringsplassene P1, P2, P3, P4 er felles for hyttefelt C +D

-         Parkeringsplassene P5 og P6 er felles for tomtene 36 – 50 og 52

-         Parkeringsplassene P7, P8 og P9 er felles for alle tidligere godkjente tomter fradelt 108.1 og alle nye tomter A1 – A59

    Spesialområder.

  • Kulturminnene innen bevaringsområdene er fredet etter Kulturminneloven. Det samme er en sikringssone i et 5 meters            bredt belte  rundt den synlige ytterkant av enkeltgroper.
  • Innen bevaringsområdet med fangstgroper, jernvinneanlegg og tjæremiler i myr må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen bevaringsområdet må det gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen)

Fellesbestemmelser.

-     Mindre vesentlige endringer fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av kommunen innenfor rammen av bestemmelsene i plan og bygningsloven og bygningsvedtektene.

 

Vann – avløp – renovasjon.

J.fr. forurensningsloven med forskrifter og retningslinjer, bestemmelser for grunnutnytting av utmarksareal til hytter, fritidsbebyggelse i Meldal Kommune, vedtatt av bygningsrådet i møte 21/4 1992, sak 004/92.

1.    Vann

-      Det anlegges privat eller felles brønner i samråd med grunneier og kommunen.

2.    Avløp/avtrede

-      Hver hytte skal være utstyrt med nødvendig avtrede.

-     Kommunen kan påby at det benyttes biologisk komposteringstoalett eller prive`t forsynt med tett beholder, og at spillvann    føres til synkekum eller synkegrøft.

-     Kjemikalieklosett tillates ikke.

-     Utslagsplass for spillvann må plasseres og vedlikeholdes slik at den blir minst mulig skjemmende, og slik at bekker, vann og drikkevannskilder ikke forurenses.

-     Eventuelle synkebrønner og avløpsrør må legges lengst mulig fra bekker, vann og drikkevannkilder, og slik at det ikke blir tilsig til disse.

3.    Renovasjon

-      Avfall bringes til godkjent avfallsdeponi

-      Fast eller flytende avfall må ikke jordslåes, henlegges eller ledes slik at det blir til sjenanse for andre.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag