Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Entreprentørskap
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Prosjekt med vekt på entreprenørskap og samarbeid skole/lokalt næringsliv

Fra høsten 2003 innførte skolen en ny undervisningsmodell på ungdomstrinnet. I 16 av skoleårets uker (8 uker høst og 8 uker vår) brukes 9 t/u til opplæring i arbeidsliv, elevbedrift og valgfrie fordypningsaktiviteter. Vi får støtte til prosjektet vårt fra Blilyst:- ) (utviklingsprogram for innlandskommunene i Sør-Trøndelag).  


Aktiviteter i 8-ukersperiode
I høst har 62 av skolens 142 elever vært engasjert i elevbedrifter og 67  har opplæring i bedrift 1/2  dag i uka. Dette har ikke vært mulig for skolen uten et godt samarbeid med og en solid innsats fra bedrifter og virksomheter i kommunen. 10 elever har vært utplassert på mekaniske fag på Meldal videregående skole og 10 har deltatt på avløserkurs. Utover dette har elevene vært fordelt på 22 aktiviteter som skytekurs, mopedopplæring, mekanikk, bygging av mekanisk verksted i skolens lokaler og forskjellige gymaktiviteter som håndball, volley, fotball og aerobic/dans. Alle aktivitetene har foregått i aldersblandede aktiviteter.   


Målsetting
De overordna målene med prosjektet er:

  • Å bidra til en samfunnsaktiv skole – og et skoleaktivt samfunn
  • Å videreutvikle lokalsamfunnet gjennom konkrete tiltak som stimulerer tilflytting og motvirker fraflytting
  • Å arbeide bevisst for å få større variasjon og allsidighet innen næringslivet og skape nye arbeidsplasser
  • Å gi elevene en mer interessant skoledag, større læringsutbytte og mer trivsel på skolen


Strategier i arbeidet

  •  Økt elevmedvirkning, reell medbestemmelse og mer ansvar for egen læring
  •  Nye læringsarenaer, bl.a. lokalt næringsliv
  •  Aldersblandede grupper

Alle elevene skal arbeide med elevbedrift i løpet av ungdomsskolen. I høst har vi hatt 14 elevbedrifter med blant annet produksjon av nøkkelringer i samarbeid med Rupro, fluebinding, vedproduksjon og produksjon av kokebøker.


Mer om organisering

I prosjektperioden tar vi  9 t/u fra ordinære fag på timeplanen. Dette er fortrinnsvis tilvalgsfag og praktiske fag som heimkunnskap, kunst og håndverk, musikk, gym og klasseråd. I enkelt perioder kan det bli aktuelt å ta timer fra de øvrige fagene. På 10. trinn kan for eksempel en norsktime brukes, i og med at vi legger den obligatoriske prosjektoppgaven for 10. i prosjektet. Tysk, fransk, mat, musikk og fysiske aktiviteter legges inn som tilbud i 8-ukersperioden.    


Elevbedriftsforum
I høst etablerte vi elevbedriftsforum. Her deltar et utvalg av kollegiet og vi drøfter aktuelle saker og utfordringer i forbindelse med entreprenørskapssatsingen. Vi ønsker å sette fokus på elevenes læringsbehov sett i forhold til morgendagens samfunn, og ser at vi fortsatt har mye å arbeide med og utvikle. I høst har vi hatt jevnlige møtet med fokus på elevbedrift, veilederrollen og hvordan vi på best mulig måte skal legge opp arbeidet. Foreløpig kan vi vel si at vi ikke har funnet den mest hensiktsmessige modellen for utvikling av elevbedrifter, men vi diskuterer og er innstilt på å gjøre tilpasninger og endringer etter hvert som vi får mer erfaring. Blant annet må vi være bevisste på at elevbedrift som metode ikke kan ha fokus bare på produksjon og det å tjene penger, men bare må være båret av en gjennomsyret tanke om entreprenørskap, og det er utfordrende  Ut fra arbeidet så langt kan vi vel si at vi er i ferd med å nærme oss progresjonsmodellen. Men fortsatt gjenstår ytterligere refleksjon og bevisstgjøring. 

Vi ser at de 14 elevbedriftene ved skolen har fungert på ulike nivå. Gjennom prosessen har det vært både oppturer og nedturer, og ikke alle lykkes like godt. Følgende utsagn fra en deltaker indikerer noe av opplevelsene: Elevbedrift e ganske kjedelig. Vi jobba dritmy, men gikk f…..mæ underskudd.  Det er helt klart at til tross for ganske systematisk jobbing gjennom 1 ½ år, er ikke de beste tankene tenkt ennå. Men vi er underveis……….

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag