Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Servicekontor - Boligtilskudd til tilpasning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Boligtilskudd til tilpasning
Beskrivelse: Boligtilskudd til tilpasning av bolig
Målgruppe: Eldre over 60 år, husstander med medlemmer som er funksjonshemmet, har bevegelsesvansker eller er sosialt vanskeligstilt.
Kriterier:

Tilskuddet er avhengig av søkerens økonomisk evne på søketidspunktet, hvilket arbeid søknaden omfatter og kostnaden med å få utført tilpasningsarbeidet.
Maksimalt boligtilskudd til tilpasning er kr 40.000.
Tilpasningsarbeidet skal utføres fagmessig.

Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.: Infomateriell finnes på http://www.husbanken.no/
Samarbeids-partnere:
Husbanken
Beslektede tjenester:
Startlån til utbedring.
Gjeldende lov og regelverk:
Husbankens regelverk
Hvordan få tjenesten:
Søknaden må være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.
Søknadsskjema: Søknad om boligtilskudd til tilpasning
Vedlegg: Utskrift av siste likning, kostnadsoverslag på tilpasningsarbeidet, finansieringsplan etc.
Søknadsfrist: Søknadene sendes fortløpende til NAV Meldal.
I tillegg vil det på våren bli annonsert en søknadsfrist.
Sendes til: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336  Meldal. Tlf. 55 55 33 33
Søknads-behandling:

Søknadene behandles administrativt.

Tilskuddet blir utbetalt mot godkjente kvitteringer (fra konto i banken som tilskuddsbeløpet er satt inn på).

Behandlingstid: 2-4 uker etter søknadsfristen i april/mai.
Klagemulighet: Klage sendes NAV Meldal, Klagenemnda. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336 Meldal. Tlf. 55 55 33 33
Ansvarlig enhet: NAV Meldal
Dato opprettet: 13.09.2004
Dato oppdatert: 14.07.2015
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag