Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Servicekontor - Startlån til utbedring
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Startlån til utbedring
Beskrivelse: Det kan søkes om startlån til utbedring av bolig og til refinansiering av private boliglån.
Målgruppe: Kommunen kan gi lån til utbedring av boligen til funksjonshemmede, eldre og vanskeligstilte grupper.
Kriterier: Det gis kun startlån til huseiere i Meldal kommune.
Utbedringsarbeidet skal utføres fagmessig.
Maksimalt startlån til utbedring er kr 100.000.
Utbedringslån over kr 100.000 skal behandles av Husbanken i Trondheim, men skal gå via kommunen for behandling først.
Pris: Etableringsgebyr 0,1% av lånebeløpet - max. kr 200.
Termingebyr kr 25 pr. termin (4 terminer pr. år)
I tillegg kommer gebyr for tinglysing av pantobligasjon.
Brosjyrer o.l.: Infomateriell finnes på http://www.husbanken.no/
Søknadsskjema m/retningslinjer.
Brosjyre: Lån til utbedring.
Samarbeids-partnere: Husbanken
Meldal Sparebank
Beslektede tjenester:
Boligtilskudd til tilpasning.
Gjeldende lov og regelverk:
Husbankens regelverk og Meldal kommunes retninglinjer.
Hvordan få tjenesten: Søknad sendes til NAV Meldal. Søknaden må være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendig vedlegg.
Søknadsskjema: Søknad om startlån/lån til utbedring
Vedlegg: Utskrift av siste likning, kostnadsoverslag, finansieringsplan etc.
Søknadsfrist: Søknadene sendes fortløpende til NAV Meldal.
Sendes til: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336  Meldal
Søknads-behandling:


Søknadene behandles normalt av administrasjonen.

Lånet blir utbetalt mot godkjente kvitteringer (fra konto i banken som lånebeløpet er satt inn på).

Behandlingstid: 2-4 uker
Klagemulighet: Klage sendes NAV Meldal Klagenemnda. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: NAV Meldal, tlf. 55 55 33 33
Ansvarlig enhet: NAV Meldal
Dato opprettet: 13.09.2004
Dato oppdatert: 14.07.2015
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag