Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Servicekontor - Startlån til etablering
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Startlån til etablering
Beskrivelse: Du kan søke om startlån til etablering for bygging av ny bolig og kjøp av bolig.
Målgruppe: Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.
Kriterier: Det gis kun startlån til boligetablering i Meldal kommune.
Pris: Etableringsgebyr 0,1% av lånebeløpet - max. kr 200.
Termingebyr kr 25 pr. termin (4 terminer pr. år)
I tillegg kommer gebyr til tinglysing av pantobligasjon.
Brosjyrer o.l.:

Infomateriell finnes på http://www.husbanken.no/
Søknadsskjema m/retninglinjer
Brosjyre: Lån til boligbygging

Samarbeids-partnere: Husbanken
Meldal Sparebank
Beslektede tjenester:
Boligtilskudd til etablering.
Gjeldende lov og regelverk:
Husbankens regelverk og Meldal kommunes retningslinjer.
Hvordan få tjenesten: Søknad sendes til NAV Meldal. Søknaden må være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.
Søknadsskjema: Søknad om startlån
Vedlegg: Utskrift av siste likning, takstrapport, finansieringsplan etc.
Søknadsfrist: Søknadene sendes fortløpende til NAV Meldal.
Sendes til: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336  Meldal
Søknads-behandling: Søknaden behandles av NAV Meldal, normalt gjennom administrativ behandling.
Behandlingstid: 2-4 uker
Klagemulighet: Klage sendes NAV Meldal, Klagenemnda. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: NAV Meldal, tlf. 55 55 33 33
Ansvarlig enhet: NAV Meldal
Dato opprettet: 13.09.2004
Dato oppdatert:  24.04.2012, 14.07.2015
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag