Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boligfinansiering/Bostøtte - Retningslinger for startlån i Meldal kommune
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN – MELDAL KOMMUNE

Vedtatt av Meldal formannskap 19.11.2009

  1. Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Boligen må ligge i Meldal kommune.
  2. Kommunens utlån skal først og fremst gå til husstander med lav inntekt, som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, eldre, funksjonshemmede og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Ved behandling av lånesøknadene skal det foreligge opplysninger om søkernes inntekts- og formuesforhold. Låntakerne skal ha realistiske muligheter til å svare for låneforpliktelsene.
  3. Startlån kan nyttes til finansiering av nye boliger, kjøp av boliger, utbedring av eldre boliger og til refinansiering av private boliglån.
  4. Maksimalt startlån er vanligvis kr 700.000,- enten det er nybygging eller kjøp av brukt bolig. Når det gjelder lån til utbedring, er maksimal lånesum kr 200.000,-. Lånet skal kun gå til utbedring/oppussing og omfatter ikke inventar som møbler m.v. Større saker blir sendt videre til behandling i Husbanken. Kommunen kan bruke startlån til å refinansiere dyr privat boliggjeld for å bistå husstander som har store problemer med å betjene gjelden sin. Ved refinansiering kan lånegrensen utvides.
  5. Startlånet og eventuelt bedre prioriterte pantelån bør vanligvis ligge innenfor 90% av boligens antatte omsetningsverdi, men unntak kan gjøres der dette er til hinder for gode løsninger. Alle utlån skal skje etter individuell behandling, med fastsetting av pantesikkerhet for hvert enkelt lån. Før vedtak gjøres, skal det innhentes opplysninger om tinglyst pantegjeld på eiendommen.   
  6. For kommunens videreutlån skal gjelde samme vilkår som for kommunens lån i Husbanken. Kommunen påplusser 0.25% på renten til dekning av administrative omkostninger. I særlige tilfeller kan kommunen fastsette andre avdragsvilkår. Ellers gjelder de generelle vilkår som til enhver tid blir fastsatt i Husbanken.
  7. Rådmannen treffer avgjørelse om kommunens videreutlån og fastsetter pantesikkerhet m.m. Rådmannen avgjør spørsmål om senere prioritetsvikelser.
  8. Ved mislighold kan Meldal kommune ta transport i eventuell bostøtte.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag