Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Vannforsyning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Vannforsyning

Beskrivelse:

Produksjon og distribusjon av vann fra Å vannverk til beboere på Å, og fra Meldal vannverk til beboerne i Meldal sentrum, Løkken og Bjørnli. 
Begge anleggene er grunnvannsanlegg .

Kommunen eier og driver forsyningsnettet i Storås boligfelt.

Den som vil ha utført analyse av vann fra privat vannforsyning, kan henvende seg til kommunen.
Målgruppe: Kommunens abonnenter, eiere av private vannverk.
Pris: Gebyrregulativ Vannanalyser fra private vannverk betales direkte til laboratoriet.
Samarbeids-partnere: Storås vannverk
Serviceerklæring:

'Vi lover å ha anlegg som tilfredsstiller sentrale myndigheters krav til drikkevannsforsyning. Forøvrig vises til leveringsvilkår vedtatt 19.12.02.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette viser vi til leveringsvilkår vedtatt 19.12.02 .'

'Dersom det er forhold ved tilbudet du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss, jfr. leveringsvilkår.'

Gjeldende lov og regelverk:

Drikkevannforskriften
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.1974 nr 17
Sanitærreglement for Meldal kommune – tekniske og administrative bestemmelser vedtatt 19.12.02.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Meldal kommune vedtatt 19.12.02.

Leveringsvilkår for kommunal vannforsyning vedtatt 19.12.02.

Hvordan få tjenesten:

Kommunen leverer vann av godkjent kvalitet fram til den enkelte abonnents tilkoblingspunkt. Stikkledning og tilkobling er abonnentens ansvar. Næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3.

Øvrige abonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på bruksareal (NS 3940), samt pris pr. m3.

Vannforsyning skal beskrives og godkjennes i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

Søknad om tilkobling til offentlig vannforsyning forøvrig skjer ved brev til kommunen.
Kommunen kan kreve tilkobling til offentlig vannforsyning, jfr. plan- og bygningslovens § 65.

Etter søknad kan ubebodd eiendom nedklassifiseres til fritidsbolig når denne har stått tom i minst 6 måneder, og den åpenbart ikke vil bli tatt i bruk igjen som helårsbolig i overskuelig framtid. Videre kan kommunen etter søknad gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom på grunn av bygningens tilstand fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.

Vannmåler skal plomberes og montering skal alltid skje av godkjent rørlegger. Rørlegger sender melding til kommunen om montert vannmåler. Huseier betaler monteringen av vannmåleren.

Den som vil ha utført analyse av vann fra privat vannforsyning, kan henvende seg til kommunen.

Søknadsskjema: Det foreligger ikke eget skjema for søknad om tilkobling til off. avløpsnett eller søknad om nedklassifisering/fritak. Søknad skjer gjennom brev til kommunen eller gjennom byggesøknad.
Søknadsfrist: Abonnenten søker om tilkobling ved behov. Tilkoblingspunkt påvises av kommunen. Tilkobling og utarbeiding av melding med målsatt kart/tegning for sending til kommunen, skal utføres av autorisert rørlegger. Utførelsen kontrolleres av kommunen.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Forespørselen behandles av seksjon Drift.
Behandlingstid: Svar på søknaden skal foreligge innen kort tid.
Klagemulighet: Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Klageorgan er kommunens klagenemnd eller Fylkesmannen (byggesøknad).
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Utenom arbeidstid teknisk vakt: 908 22 911
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift
Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag