Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Slamtømming
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Slamtømming

Beskrivelse: Alle husstander/fritidsboliger med private avløpsanlegg er abonnenter. Slamavskillere tømmes minst annethvert år, fritidsboliger hvert 4. år. Tette tanker tømmes ved meldt behov. Behov for tømming utenom ordinær kjørerute må bestilles av abonnenten selv.
Målgruppe: Kommunens abonnenter
Pris: Gebyret for tømming inkl. behandling er avhengig av slamavskillerens/tankens størrelse og tømmefrekvens.
Samarbeids-partnere: Privat entreprenør.
Beslektede tjenester: Avløp
Serviceerklæring:

'Vi lover å ha ordning for transport og mottak som tilfredsstiller sentrale myndigheters krav til slamhandtering.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må anleggene være lett tilgjengelig, jfr. forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. vedtatt 19.12.02.'

'Dersom det er forhold ved tilbudet du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.'

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.1974 nr 17 med tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.01.1995.
Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. vedtatt 19.12.2002 
Forskrift vann- avløpsgebyrer i meldal kommune vedtatt 19.12.2002
Sanitærreglement for Meldal kommune, administrative og tekniske bestemmelser vedtatt 19.12.02.

Hvordan få tjenesten:

Slamtømmingen foretas av en privat entreprenør som administreres av Meldal kommune. Slamtømmingen foretas etter fastsatte kjøreruter og startes opp i mai/juni og avsluttes i september hvert år.

Etter søknad kan ubebodd eiendom nedklassifiseres til fritidsbolig når denne har stått tom i minst 6 måneder, og den åpenbart ikke vil bli tatt i bruk igjen som helårsbolig i overskuelig framtid. Ekstratømming bestilles ved henvendelse til servicekontoret.
Søknadsskjema: Ingen skjema.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Forespørselen behandles av seksjon Drift.
Behandlingstid: Svar på søknaden skal foreligge innen 3 uker (nedklassifisering).
Klagemulighet: Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Klageorgan er kommunens klagenemnd.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Vakttelefon utenom arbeidstid for melding om feil er 908 22 911.
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift
Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag