Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Avløp
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Avløp

Beskrivelse:

Oppsamling og rensing av vann fra kommunalt avløpsnett.

Stikkledning er abonnentens ansvar. Avløpsvannet renses i henhold til gjeldende krav som settes av sentrale myndigheter.
Målgruppe: Kommunens abonnenter
Pris: Gebyrsatser
Beslektede tjenester: Slamtømming
Serviceerklæring:

'Vi lover å ha anlegg som tilfredsstiller sentrale myndigheters krav til mottak og rensing av avløpsvann. Forøvrig vises til leveringsvilkår vedtatt 19.12.02.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette viser vi til leveringsvilkår vedtatt 19.12.02'

'Dersom det er forhold ved tilbudet du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss, jfr. leveringsvilkår.'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifer av 31.05.1974 nr 17 med tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.01.1995.

Forhold rundt avløpsordning er også hjemlet i  plan og bygningsloven av 14.06.1977 nr 77 og i lov om vern mot forurensninger og om avfall  av 13.03.1981 nr 6.

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Meldal kommune vedtatt 19.12.02.
Sanitærreglement for Meldal kommune – tekniske og administrative bestemmelser, vedtatt 19.12.02.
Leveringsvilkår for avløpstjenester vedtatt 19.12.02.

Hvordan få tjenesten:

Avløpsordning skal beskrives og godkjennes i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

Søknad om tilkobling til offentlig avløpsnett skjer ved brev til kommunen.
Kommunen kan kreve tilkobling til offentlig avløpsnett, jfr Plan og bygningsloven § 66.

Avløpsmengde er beregnet lik vannmengde.

Næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3.

Øvrige abonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på bruksareal (NS 3940), samt pris pr. m3.

Etter søknad kan ubebodd eiendom nedklassifiseres til fritidsbolig når denne har stått tom i minst 6 måneder, og den åpenbart ikke vil bli tatt i bruk igjen som helårsbolig i overskuelig framtid. Videre kan kommunen etter søknad gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom på grunn av bygningens tilstand fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.
Søknadsskjema:

Det foreligger ikke eget skjema for søknad om tilkobling til off. avløpsnett eller søknad om nedklassifisering/fritak. Søknad skjer gjennom brev til kommunen.

Tilkoblingspunkt påvises av kommunen. Tilkobling og utarbeiding av melding med målsatt kart/tegning for sending til kommunen, skal utføres av autorisert rørlegger. Utførelsen kontrolleres av kommunen.

Søknadsfrist: Abonnenten søker om tilkobling ved behov.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Forespørselen behandles av seksjon Drift. Byggesøknader behandles av seksjon Utvikling.
Behandlingstid: Svar på søknad skal foreligge innen 3 uker.
Klagemulighet: Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Klageorgan er kommunens klagenemnd.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Melding om feil utenom arbeidstid: Teknisk vakt 908 22 911 
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift
Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag