Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Veger, plasser og gatelys
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kommunale veger, plasser og gatelys

Beskrivelse:

Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger.
Vedlikeholdet blir utført av private entreprenører og Seksjon Drift.
Parkeringsplassene i Resdalen (Børtne og Kåsan) og plassen ved Frilsjøen brøytes deler av vinteren.

Drift og vedlikehold av gatelysnettet langs offenlig vegnett i kommunen. Gatelysene er helt avslått i perioden 1. mai – 1. september.
Målgruppe: Alle trafikkanter som benytter det kommunale vegnettet i Meldal
Samarbeids-partnere: Private entreprenører, Statens vegvesen
Serviceerklæring:

'Vi lover

Ut fra faglig vurdering starter brøyting når det har kommet minimum 8 cm snø, og ved eventuelle behov pga. av øvrige værforhold.

  • Gjennombrøyting av veier skal normalt være utført før kl. 07.00 på hverdager og kl. 08.00 på søn- og helligdager.
  • Strøing blir utført normalt som punktstrøing, d.v.s at det hovedsakelig strøs i bakker og kryss.
  • Fortau og gangveger skal være like godt brøytet og strødd som kjørevegen.
  • Parkeringsplassene i Resdalen (Kåsan og Børtne) holdes åpne i påska mot avgift.
  • I rimelig grad å sørge for lys i pærene.


Hovedmålet for brøyte- og strøtjenesten er at vegene skal være farbare for biler som er normalt utrustet for vinterkjøring. Under normale værforhold kan trafikantene forvente god fremkommelighet. Under vanskelige værforhold må trafikantene regne med vanskelige kjøreforhold i kortere eller lengre perioder.

Sommervedlikeholdet har som målsetting å sikre god framkommelighet.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette

  • Må du unngå parkering i kjøre- og gangbanen slik at brøytemannskapet ikke blir hindret i arbeidet sitt.
  • Grunneier skal sørge for å beskjære busker og trær som kan være til hinder for brøytearbeidet.
  • Må naboer til kommunale veger akseptere at det blir lagt igjen snø og strøsand på tilstøtende eiendommer og innkjørsler. Brøyting og snørydding i innkjørsler er den enkeltes ansvar.'

'Dersom vi ikke innfrir lover vi å prøve å rette på forholdet så snart som mulig etter at vi har fått tilbakemelding fra deg.'

Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift
Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag