Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Rutiner ved bruk av skoler til overnatting.
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Rutiner ved bruk av skoler til overnatting.

Mål :              Å sikre at ikke liv og helse blir satt i fare ved brann eller branntilløp.

Lovverk :       Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn.

Forskriftskrav :          

§ 2 – 5      Instrukser og planer mv.
                 ”Ordensregler og instrukser som regulerer forbyggende og bekjempende tiltak, skal utarbeides og iverksettes for et hvert
                  særskilt brannobjekt av eier/bruker.”

§ 2 – 6      Vakt
                 "På overnattingssteder, sykehus og pleieanstalter skal det være vaktordning.”

Da skolebygg ikke er beregnet på overnatting, må slik bruk av bygget betegnes som”varierende risiko”.
Det er derfor viktig at følgende prosedyre følges når overnatting skal finne sted.

Prosedyre:

1.      Brannsjefen skal varsles om at overnatting skal finne sted.

2.      Brannvernleder for bygget skal varsles.

3.      Overnatting bør skje i de deler av skolen som gir enklest og mest oversiktelig rømning.
         Det forutsettes at vakt under overnattingen gjør seg kjent med slukkeutstyr og varslingsanlegg.

4.      Navnliste over vakter under overnattingen skal tilsendes brannsjefen i god tid før overnattingen finner sted.

5.      Det skal være våken vakt i bygget.

6.      Vakt skal gå inspeksjonsrunde minst hver annen time i de deler av skoleanlegget som benyttes.

7.      Ved evt. brannalarm eller mistanke om brann, skal branninstruks følges.

8.      Ved falsk alarm skal det i den påfølgende timen gjennomføres minst 2 kontrollrunder.

9.      Lokalet skal ryddes, møbler skal settes på plass igjen slik de opprinnelig sto, og gulv moppes over med tildelt utstyr.

                       

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag