Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Brann og feiing - Brannordning - beskrivelse av brann- og feiervesen i Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

MELDAL KOMMUNE

 

BRANNORDNING

A. FORMÅL

Denne  brannordningen beskriver Meldal kommunes brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og andre oppgaver kan utføres tilfredsstillende. Ved dimensjoneringen er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den reelle risiko som foreligger i kommunen.

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

1. Oppgaver

Brann- og feiervesenets primæroppgaver fremgår av brannvernlovens §§ 8 og 9, som lyder slik:

§8. Brannvesens oppgaver og bemanning.
Brannvesnet skal
a) gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art
b) være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
c) Bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner
d) utføre andre oppgaver som legges til brannvesnet
e) etter anmodning, yte bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller utenfor den norske
    territorialgrensen.
Rekruttering av personell til brannvesnet bør fortrinnsvis skje ved tilsetting eller verving. Forøvrig kan brannsjefen - for å sikre at brannvesnet til enhver tid har tilstrekkelig personell - foreta utskriving til tjeneste som befal eller mannskap i brannvesnet.
Kommunen kan ved tilsetting av personell kreve framlagt vandelsattest (politiattest).

§9. Feiervesnets oppgaver og organisasjon.
Feiervesenet skal utføre feiing av røykpiper og andre røykkanaler, og forøvrig utføre andre oppgaver som legges til feiervesnet.
Feiervesnet kan organiseres som en egen kommunal etat, eller ved at det inngår i brannvesnet eller annen kommunal etat, eller ved at kommunen inngår avtale med feiermester (feier).
Ved tilsetting i feiervesnet gjelder §8 tredje ledd tilsvarende.

I tilegg til disse oppgaver er brann- og feievesenet i Meldal tillagt: 
            - teknisk vakt - mottak av varsling og organisering av tiltak              

2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene:

Samlet innbyggertall i kommunen     4070  innbyggere pr 01.04.97        
Areal                    636  km²                                              
Skogareal             266  km²                     
Antall piper           1638

Tettsteder i kommunen:   
1. Løkken                  1471   innbyggere (SSB pr. 01.01.96)
2. Meldal                     598   innbyggere (SSB pr. 01.01.96)
3. Storås                     334   innbyggere (SSB pr. 01.01.96)
4. Å                            321   innbyggere (SSB pr. 01.01.96)

Det er foretatt prøveutrykninger til objekter med krav til innsatstid mindre enn 10 minutter. Lengst fra brannstasjonen ligger:
- Meldal helsetun med innsatstid 8 minutter

3. Vurdering av risikoforholdene

Risikoforholdene i kommunen er kartlagt.                                                                                                

Det er utarbeidet et risikokart over kommunen. Vedlegg A

Underlaget for risikokartleggingen framgår av vedlegg B.

Kartlagt risiko gir ikke grunnlag for beredskap utover regelverkets standardkrav.

C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE

1. Administrasjon

Brannsjef med stillingsandel                                                      0,2 % årsverk                                                           Varabrannsjef/avdelingsleder beredskap med stillingsandel          0,2. % årsverk                                                        
Avdelingsleder forebyggende med stillingsandel                           0,2. % årsverk

Feiervesenet er organisert under avdelingsleder  forebyggende.

Organisasjonsplan er vedlagt brannordningen, vedlegg C

2. Myndighetsoverføring

Kommunestyret i Meldal har den 25.04.96 delegert oppgaver etter lov om brannvern med tilhørende forskrifter til brannsjefen. Jf brannvernlovens § 6 og kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107.

Delegasjonsvedtak er vedlagt brannordningen, vedlegg nr. D

3. Overordnet vakt

Kommunen omfattes ikke av krav til overordnet vakt. Overordnet vakt er likevel etablert med ansvarsområde teknisk beredskap samt overordna vakt i brannvesnet. Overordna vakt ivaretar innsatsledelse ved brann eller ulykke/annen innsats.

Følgende 4 stillinger er tillagt overordnet vakt:

- varabrannsjef/avdelingsleder beredskap 
- avdelingsleder forebyggende                                                                                                             
- avdelingsing. oppmåling   
- avdelingsleder servicekontor (varabrannsjef II)

4. Planer/rapportering

Brannsjefen skal innen utgangen av hvert år utarbeide en plan over brannverntiltak for neste år. Plan skal legges fram for kommunestyret innen 31.01 i det aktuelle året. Videre skal det ved års utgang utarbeides en årsrapport over gjennomførte forebyggende tiltak.

Planer og årsrapporter arkiveres løpende i tilknytning til brannordningen som vedlegg E.

Brannsjefen skal i nødvendig omfang utarbeide eller samordne beredskapsplaner, vedlegg F.

Brannsjefen skal i nødvendig omfang sørge for utarbeidelse av innsatsplaner for større risiko-objekter, vedlegg G.

5. Internkontroll

Det er under etablering et internkontrollsystem i brann- og feiervesenet som skal sikre at alle krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves. Systemet skal være på plass og i bruk innen 31.12.98.

Dette innebærer systematiske tiltak som bl.a skal medføre at:

-  alle sider ved mannskapenes sikkerhet ivaretas                                                                        
-  røykdykkerne legeundersøkes årlig                                                                                         
-  brann- og feiervesenets virksomhet ikke påfører annen person skade                                             
-  brannvesenets innsats ikke medfører utilsiktede miljømessige skadevirkninger osv.

6. Instrukser

Ledere og mannskaper er underlagt instrukser/stillingsbeskrivelser som sikrer at brann- og feiervesenets plikter etter brannlovgivningen blir betryggende ivaretatt, se vedlegg H

7. Opplæring og kompetanse

Ledere og mannskaper skal gjennomføre den opplæring som kreves etter Dimensjoneringsforskriftens kap. 7,  samt den opplæring ut over dette som er nødvendig for å gjennomføre særskilte oppgaver som er tillagt brann- og feiervesenet.

Det vil bli utarbeidet og ajourført en utdanningsplan som opplæringen skal gjennomføres etter.

8. Øving av beredskapen

Brannsjefen skal utarbeide årlige øvelsesplaner som sikrer at ledere og mannskaper får tilstrekkelig øvelse for å løse de oppgaver de kan bli stilt overfor. Øvelsesplaner arkiveres løpende i tilknytning til brannordningen som vedlegg J.

Hver øvelse skal være tilrettelagt med øvelsesmål, disposisjon for instruktør osv. Årlig øvelsesantall for hver leder og hvert mannskap, inkludert fellesøvelser og årssamling med brannsjefen, skal være minst 7.

Det skal føres protokoll over personellets fremmøte til øvelsene.

9. Høynet beredskap

I spesielle utfartshelger, høytider, ved større arrangementer, til tider med stor fare for brann eller perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm, har brannsjefen plikt og myndighet til å etablere høyere bereskap dersom dette er påkrevet for å sikre nødvendig innsats ved branner eller ulykker.

D. FOREBYGGENDE AVDELING

1. Brannsynspersonell

Avdelingen er bemannet slik at de forbyggende oppgavene som fremgår av «forskrift av 05.07.90 om brannforebyggende tiltak og brannsyn» kan gjennomføres fullt ut.

-   antall stillinger               2                                                                                                                   
-  antall (%) årsverk         0,4

2. Feierpersonell

Feiervesenet skal være bemannet slik at registrerte piper blir feiet, og forebyggende oppgaver blir gjennomført i forskriftsmessig omfang.

-  antall stillinger               1                                                                                                                    
-  antall (%) årsverk         0,65

 

E.  BEREDSKAPSAVDELING

1. Utrykningsstyrke

Brannvesenets faste utrykningsstyrke utgjøres av: 
- 4 overbefal som også er utrykningsledere                
- 16 brannkonstabler, deltid, herav 6 røykdykkere deltid

Utrykningsstyrken vil i en overgangsfase være høyere som følge av ekstra opplæringsbehov grunnet generasjonsskifte blant konstabler/røykdykkere.Dette ansees nødvendig for å dekke lovbestemt brann- og ulykkesinnsats.Nedgang til fastsatt styrke vil skje ved naturlig avgang.

 2. Reservestyrke

Det er ikke etablert reservestyrke.

3. Skogbrannreservestyrke

Det er ikke etablert skogbrannreservestyrke.

4. Brannstasjoner

Meldal hovedstasjon med totalt 16 mann, fordelt på 4 lag av 4 mann som er ansatt på deltid uten fast vaktordning. I tillegg kommer 4 overbefal som også er utrykningsledere.

Oppdatert oversikt over ansatte arkiveres i tilknytning til brannordningen som vedlegg K.

F.  VARSLING OG ALARMERING

1. Varsling over nødnummer 110

Publikum skal kunne varsle om brann og annen ulykke over nødnummer 110.

2. Alarmering/ utkalling av innsatsstyrker

Alarmsentral - brann i Trondheim er ansvarlig for utkalling av innsatspersonell og overordnet vakt, samt varsle brannsjef.

Ledere og innsatspersonell alarmeres via godkjent radioalarmeringsutstyr, med personsøkere.

Ledere og mannskaper plikter å bære personsøker så sant de befinner seg i kommunen.

 

G. UTRUSTNING AV BEREDSKAPEN

1. Alarmerings- og sambandsutstyr

Brannvesenet skal ha nødvendig utstyr for alarmering av personellet og for å opprettholde nødvendig radiosamband mellom alarmsentral- brann, overordnet innsatsleder, utryknings-ledere, kjøretøyer og øvrige nødetater.

Røykdykkere skal benytte nødvendig sambandsutstyr ved innsats.

2. Personlig vern

Alt personell som settes inn i innsats skal ha godkjent personlig verneutstyr tilpasset den aktuelle innsatsoppgave, og de skal være fortrolig med utstyrets muligheter og begrensninger.

3. Materiell

Meldal brannvesen skal disponere nødvendig materiell til innsats ved brann, trafikkulykker, miljøskader og andre ulykker.

Meldal brannvesen skal ha følgende utstyr til disposisjon i brannstasjonen:
- 1 mannskapsbil med minst 2000 liter vann, mannskapskabin, nødvendig utstyr som førsteutrykningsbil      
- 1 terrenggående bil med minst 400 liter vann, nødvendig utstyr somførsteutrykningsbil   
- 1 tankbil med minst 8000 liter vann                                                                                       
- 1 terrenggående jeep/pick-up eller tilsvarende med minst 400 m ferdig koblede 
- pumper, slanger og annet slokkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de tilleggsoppgavene brannvesenet er tillagt    

Alt materiell kontrolleres og etterses rutinemessig (ukentlig) slik at det sikres at utstyret er i orden til enhver tid. Utført kontroll og vedlikehold skal journalføres.

4. Vannforsyning

I forbindelse med kartlegging av risiki i kommunen er det foretatt registrering av slokkevannforsyningen i hele kommunen.

I tettstedene og i ledningstraseen mellom Meldal og Løkken er det tilfredsstillende slokkevannsdekning. For spredt bebyggelse utenfor disse områdene er det enkelte steder etablert private vanverk som gir slokkevannsdekning, men i mange områder er det ikke tilfredsstillende slokkevannsdekning.

I disse områdene er vannforsyningen er erstattet/supplert med tankbil.

H. AVTALER

1. Samarbeidsavtaler

For å oppfylle plikter innenfor brannvernområdet beredskap har  Meldal kommune inngått samarbeidsavtale med

Orkdal kommune om utrykning fra Orkdal brannvesen med redningsbil ved uhell og ulykkessituasjoner i Mekdal kommune. Meldal og Orkdal brannvesen har også i samme avtale forpliktet seg til gjensidig å yte bistand ved brann- og ulykkessituasjoner, vedlegg L

I. ISTANDBRINGELSE

Brannordningen er vedtatt av kommunestyret i møte den .........., sak .........../.......... vedlegg M.

Forelagt Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i brev av ....................

vedlegg N          

Direktoratets svar i brev av .......... vedlegg O.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag