Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vann og avløp - Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. vedtatt 19.12.02
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal kommune

 

FORSKRIFT OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V

Vedtatt av kommunestyret i sak 57/02 den 19.12.02, i medhold av Forskrift av 12. april 2000 om utslipp fra mindre avløpsanlegg,
jfr Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven)


§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder tømming og transport fra slamavskillere, tette tanker m.v. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømming. Forskriften gjelder også tilhørende gebyrer.

§ 2 Definisjoner

Som abonnent regnes eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnr, eget festenr eller seksjonsnr, og som er tilknyttet slamavskiller. Det samme gjelder fester av eiendom som ikke er registrert i grunnboka, men der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som det framgår av Lov om tomtefeste.

Som slam regnes alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for mindre avløpsanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning.

§ 3 Renovasjonsområde

Forskriften gjelder for alle områder som dekkes av Renovasjonsselskapet HAMOS, dvs kommunene Agdenes, Hemne, Meldal, Orkdal, Skaun, Snillfjord og Rindal. Alle eiendommer som har slamavskiller, tett tank m.v. er pliktig til å være med i ordningen.

§ 4 Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med stor bil, og at tømming av slam fra hvert kammer er mulig uten å flytte bilen. Slamavskilleren skal ikke plasseres mer enn 50 meter fra kjørbar veg og med en høydeforskjell på mindre enn

7 meter. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Anlegg som ikke oppfyller krav til tilgjengelighet kan søke om unntak jfr § 7 i forskriften. Kommunen kan da øke tømmegebyret, jfr § 6 i forskriften.

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs at eier må ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom de ordinære rutene, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften.

Slamavskillere skal være dimensjonert og bygd i samsvar med VA-Miljøblad 48/2001 utgitt av NKF og NORVAR.

§ 5 Tømming av slamavskillere m.v.

Varsel om når tømming vil finne sted skal sendes til abonnent 1–2 uker før tømming skal skje. Slikt varsel skal også annonseres i pressen.

Tømmehyppighet:

a.                  Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet slamavskiller tømmes minst annenhvert år

b.                  Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter behov, men minimum hvert fjerde år

c.                  Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år

d.                  For kommunale slamavskillere kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet

I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

§ 6 Gebyrer

I medhold av Forurensingslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller det av en annen grunn ikke kan foretas tømming skal det likevel svares gebyr. Dette for å dekke opp kommunens kostnader i forbindelse med slamtømmingtjenesten, både kapitalkostnader og driftskostnader.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunen. Gebyret graderes etter størrelse på anlegget og eventuelt behov for ekstrautstyr/merarbeid ved tømming.

Avfallsgebyrer med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter Pantelovens  § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyrer etter reglene i Lov av 6. juni 1975 nr 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og 27 tilsvarende.

§ 7 Unntak

Kommunen kan etter søknad gjøre unntak fra hele eller deler av denne forskriften.

§ 8 Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter, jfr Forurensingslovens kap. 10, § 79 annet ledd.

§ 9 Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2003. Fra samme tidspunkt opphører tidligere forskrifter om slamtømming og bestemmelser vedrørende gebyr.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag