Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vann og avløp - Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Meldal kommune vedtatt 19.12.02
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

  
FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MELDAL KOMMUNE

vedtatt av kommunestyret i sak 53/02, den 19.12.2002 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

I.         GENERELLE BESTEMMELSER

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.      Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.      Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000
3.      Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Meldal kommune (dette dokumentet)
4.      Øvrige dokumenter:
          -          Gebyrregulativet
          -          Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester
          -          Sanitærreglement for Meldal kommune - Tekniske og administrative bestemmelser

§ 1       FORSKRIFTENS FORMÅL

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2       FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3       DEFINISJONER

      Abonnent:
Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget
festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

 

      Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens §§ 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

            Abonnementsgebyr
            
Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

      Bruksareal (BRA) etter NS 3940:
Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:
Arealet innenfor boligens omsluttende vegger i alle etasjer, samt eventuell  andel av fellesareal som tilhører boligen men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. For detaljer se NS 3940.

 

Bruksendring:
Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

Driftsbygning i landbruket:
Fjøs og for øvrig andre bygninger på gårdsbruk med innlagt vann. Våningshus faller inn i kategori for bolig.

Engangsgebyr for tilknytning:
Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Betales pr enhet.

            Enhet:
           
En enhet i denne forskrift betyr en boenhet eller næringsenhet. Med boenhet forstås bolig/leilighet med ett eller flere rom og
            med  eget bad/WC  og kjøkkendel.

En næringsenhet forstås som selvstendige lokaler som drives av eier eller leies ut til næringsvirksomhet.

            Felles privat stikkledning:
            
Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles    
            private stikkledningen.

            Forbruksgebyr:
            
Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

       Fritidsbolig/hytte:
 Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Som fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har     
 innlagt vann via sommervannsledning, samt boliger som permanent ikke har fast bosetting.   

       Gebyrregulativet:
 Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer.  Satsene i gebyrregulativet reguleres årlig  
 gjennom vedtak i kommunestyret.

            Gjødseldyrenhet (GDE):
           
Normer for vannforbruk i driftsbygning der vannforbruket ikke registreres over måler. Antall GDE hentes fra oppgaver fra 
            landbruksforvaltningen pr januar hvert år. Ved betydelig endring i antall løpet av året kan dette justeres.

            Næringsvirksomhet:
           
Ervervsmessig virksomhet.

            Offentlig virksomhet:
           
Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

            Privat stikkledning:
           
Stikkledningen eies av abonnenten fra og med anboringen/avgreningen. Privat ledning skal ha montert stoppekran nær
            tilkoblingen. Der flere tilkoblinger naturlig kan samles monteres disse i kum.

            Stipulert forbruk:
           
Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal eller GDE.

       Tjenestedeklarasjon:
 Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes 
 og hvilke klagemuligheter som finnes.

       Årsgebyr:
 
Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av
 abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 
2.         VANN- OG AVLØPSGEBYRER

§ 4       GEBYRTYPER

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

·        Engangsgebyr for tilknytning

·        Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)

·        Gebyr for midlertidig tilknytning

 

§ 5       ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

            Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og vil fremgå av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6       ÅRSGEBYR

            Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:
            ·        abonnementsgebyr 
            ·        forbruksgebyr

            Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til
            vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. 
            Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til
            avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. 
            Størrelsen av abonnementsgebyret og forbruksgebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

            Abonnementsgebyr 
           
Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, henholdsvis driftsbygning i landbruket, næring-, bolig- og
            hytte/fritidsbebyggelse. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

            ·        Abonnementsgebyr for næring, driftsbygninger i landbruket, samt offentlige virksomheter:
                    
Abonnenter med en kombinasjon av bolig- og næringsenhet faktureres ett gebyr pr  enhet i bygget/på eiendommen.

            ·        Abonnementsgebyr for bolig
                    
Abonnenter med færre enn 2 enheter (bolig med maks. 1 utleieleilighet eller virksomhet) betaler kun ett
                     abonnementsgebyr. 
                     Abonnenter med flere enn 2 enheter betaler pr. enhet, dvs. at abonnenten faktureres for det antall enheter som finnes på
                     eiendommen.

            ·        Abonnementsgebyr for hytte/fritidseiendommer

Forbruksgebyr
Næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle. Hvor måler ikke er montert beregnes forbruksgebyret som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940 eller etter antall GDE, samt pris pr m3.

Øvrige abonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3/m2] er definert i Gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 7.

Der forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7       AVVIK I ÅRSGEBYRET

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).
For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.
Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår-Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 8       MIDLERTIDIG TILKNYTNING

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller avløp og kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.
Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.
Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.
Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Sanitærreglement.

§ 9       PÅLEGG OM UTBEDRING

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. Forurensningsloven § 7. Ifølge Forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven § 74.
Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan kommunen gjøre vedtak om tilleggsgebyr.

§ 10     INNBETALING AV GEBYRER

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.
Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.
Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over flere terminer pr. år.
Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto for hver termin basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan ubebodd eiendom nedklassifiseres til fritidsbolig når denne har stått tom i minst 6 måneder, og den åpenbart ikke vil bli tatt i bruk igjen som helårsbolig i overskuelig framtid.

Videre kan kommunen etter søknad gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom på grunn av bygningens tilstand fysisk frakobles kommunens ledningsnett.
Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning.  Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

3. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 11     INNKREVING AV GEBYRER

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 12     VEDTAKSMYNDIGHET

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens delegeringsreglement av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 13     KLAGE

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Kommunens klageinstans er formannskapet. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.
Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr. forvaltningslovens kap. VII.

§ 14     IKRAFTTREDELSE

Forskriften trer i kraft 01.01.2003.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag