Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Næringsfond - søknad om lån/tilskott
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Søknad om tilskott og/eller lån fra næringsfond

Beskrivelse:

Kommunen har flere fond med formål næringsutvikling, bl.a. næringsfond og kraftfond.

Næringsfondet skal nyttes til etablering av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også brukes til infrastrukturtiltak.

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Hovedformålet er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv med sikte på å fremme sysselsetting og bosetting i Meldal. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.Det kan søkes om tilskudd og lån.

Virksomheter som får støtte fra fondene, skal ha forretningsadresse i Meldal.

Målgruppe: Etablerere, bedrifter o.l. i Meldal
Kriterier:

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.  Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av  vernede bedrifter.

Før prosjekter/tiltak igangsettes skal søknad om støtte til fondet være sendt Meldal kommune.  Såfremt at dette ikke lar seg gjøre, må en gi en forhåndsmelding til næringsansvarlig i kommunen.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Næringshagen i Orkdalsregionen
Beslektede tjenester: Bygdeutviklingsmidler
Serviceerklæring:

'Vi lover å behandle søknader om lån og/eller tilskudd fortløpende og etter gjeldende forskrifter, retningslinjer og vedtekter.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette, må søknaden inneholde tilstrekkelig opplysninger og ha nødvendige vedlegg. '

'Dersom vi ikke behandler søknaden din innen rimelig tid, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.'

Gjeldende lov og regelverk:

Vedtekter for Meldal kommunes næringsfond

Vedtekter for Meldal kommunes kraftfond

Hvordan få tjenesten: Søknad om lån og/eller tilskudd sendes til kommunen gjennom søknadsportalen på www.regionalforvaltning.no i rimelig tid før tiltak er tenkt igangsatt.
Søknadsskjema: Se www.regionalforvaltning.no
Vedlegg: Hvilke vedlegg som er nødvendig, vil avhenge av hva det søkes støtte til. Vedlegg lastes opp gjennom søknadsportalen.
Søknadsfrist: Søknadene sendes fortløpende til kommunen.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Formannskapet er fondsstyre.
Behandlingstid: Søknaden behandles fortløpende og uten ubegrunnet opphold. Dersom det vil bli nødvendig å etterspørre ytterligere informasjon vil det øke saksbehandlingstida. Saksbehandlingstida vil være noe av avhengig av møteplanen til formannskapet. Normal saksbehandlingstid vil være ca. 1 måned.
Klagemulighet: Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtak. Klageorganet er kommunestyret.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
 
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag