Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Næring - Vedtekter næringsfond
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

VEDTEKTER FOR MELDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

 

§ 1         Hjemmel, kapital  og avkastning

§ 1.1  Hjemmel:

Vedtektene er gitt med hjemmel i Rundskriv  H-16 /98  ( kommunale næringsfond) og erstatter tidligere vedtekter for Meldal kommunes næringsfond

§ 1.2         Fondskapital:

Fondskapitalen i næringsfondet er satt til kr. 2.000.000,-.  Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlig lån, og/eller avsettes til garantifond.

§ 1.3 Avkastning:

·     Årlig innbetaling fra Kommunal- og regional departementet til kommunalt næringsfond.

·     Renter og annen avkastning av fondet

§ 2         Støtteformål

Næringsfondet skal nyttes til etablering av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av eksisterende bedrifter.  Fondet kan også nyttes til infrastrukturtiltak, herunder tilrettelegging av kommunale næringsarealer, og vannforsyning.  Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Tiltak som kan støttes fra næringsfondet er:

·     Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur

·     Fysisk infrastruktur for næringsutvikling

·     Bedriftsutvikling

·     Investeringer i bedrifter

Retningslinjene som Kommunal- og regional departementet og  Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har utarbeidet for de fire ovennevnte virkeordningene skal gjelde ved søknadsbehandling, bortsett fra bestemmelsene om støtteandel, (jfr § 4 ) og  rentevilkår.  Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.  Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av  vernede bedrifter.

Før prosjekter/tiltak igangsettes skal søknad om støtte til fondet være sendt Meldal kommune.  Såfremt at dette ikke lar seg gjøre, må en gi en forhåndsmelding til næringsansvarlig i kommunen.

§ 3         Støtteformer

Støtte kan gis som tilskudd og lån .  Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet.  Midlene kan ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter.  Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringsselskaper, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.

§ 4         Støttevilkår

Samlet støtte fra fondet (tilskudd/lån) til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov.  Ved prosjekter som bedrer kvinners og ungdoms sysselsettingsmuligheter , velferdstilbud og ved nyetablering kan det likevel gis inntil 75 % støtte.  For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet.  Det er imidlertid en forutsetning at kapitalbehovsgrensen følges, jfr. § 6.

Rentevilkår for  lån fra Meldal kommune`s næringsfond, fastsettes lokalt.   Lengste løpetid for lån fra fondet er 15 år.

Det er ikke adgang til samfinansiering mellom midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond eller Kommunal- og regional departementet.  Ved rene kommunale tiltaksprosjekter og kommunale grunnlagsinvesteringer som skal behandles i fylkeskommunen eller Kommunal- og regional departementet, kan imidlertid deler av kommunens egenandel opp til kapitalgrensen for det enkelte formål, tas fra det kommunale næringsfond.

Eventuell støtte skal vurderes på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, og i lys av de prioriterte satsningsområdene i kommunens næringsplan.

§ 5         Tilsagnsbrev     

Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev.  Tilsagnsbrevet skal sendes til hver enkelt mottaker og skal inneholde bl.a. formål, vilkår, tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan, tidsfrister, utbetalingsrutiner og dokumentasjonskrav, evt. kontrolltiltak og mulige reaksjonsformer som kan iverksettes

§6         Prosjektenes kapitalbehov

Kapitalgrenser for de ulike formålene (jfr. § 2)  fastsettes i det årlige rammetildelingsbrevet til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Prosjekter med kapitalbehov under årlig fastsatte grenser kan støttes fra det kommunale næringsfondet.  Prosjekter over de samme grensene, sendes fylkeskommunen til vurdering og eventuell finansiering.

Ved interkommunale prosjekter kan den enkelte kommunes andel av finansieringen, tilsvare den fastsatte kapitalgrensen for formålet.

§7         Statsstøtteregelverket

Vedtektene for Meldal kommunes næringsfond , retter seg  etter reglene for bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig  av størrelsen.  Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport.

Maksimal bagatellmessig  støtte må ligge innenfor en samlet grense på 100.000 ECU (omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) til   en og samme bedrift i en treårsperiode.  Bedrifter som mottar støtte,  plikter å opplyse om støtte bedriften   har mottatt de siste tre år.

Ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlig midler innen utløpet av treårsperioden,  må støtte fra dette fondet også oppgis.

§ 8         Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre.  Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonen.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.  Renter og avdrag tilbakeføres fondet.

§ 9    Klage

Når det gjelder klage, behandles dette etter bestemmelsene om Lovlighetsklage (Kommunelovens § 59) og Forvaltningsklage (Forvaltningslovens § 28).  Kommunestyret er klageorgan.

§ 10         Årsmelding

Det skal  legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.  Gjenpart av denne meldingen skal sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

§ 11         Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret.  Vedtaket trenger godkjenning av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  Kommunen kan påklage fylkesmannens avgjørelse til Kommunaldepartementet. Kopi av godkjente vedtekter sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 

--------------------------------------

Vedtatt av Meldal kommunestyre 20.06.02, sak 0023/02

      Godkjendt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 29.07.02 (02/00791-006)

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag