Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Næring - Vedtekter kraftfond
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

VEDTEKTER FOR MELDAL KOMMUNES KRAFTFOND

 

§ 1         Hjemmel, kapital og avkastning

§ 1.1  Hjemmel:

Vedtektene er gitt med hjemmel i Rundskriv H-17/98 (kraftfond) og erstatter tidligere vedtekter for Kraftfondet i Meldal kommune.

Vedtektene for Meldal kommunes kraftfond, retter seg  etter reglene for bagatellmessig støtte.

§ 1.2  Fondskapitalen er:

Næringsfondet på kr. 1.000.000,00, innbetalt av Kraftverkene i Orkla i medhold av pkt. 20 i konsesjonsvilkårene for Orkla/Grana-utbyggingen.  Opprettet ved Kongelig resolusjon av 16. juni 1978.

Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån, og/eller avsettes til garantifond.

§ 1.3  Avkastning er:

·     Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Kraftverkene i Orkla

·     Renter og annen avkastning av fondskapitalen.

·     Den  andelen av eiendomsskatten som kan avsettes, skal overføres fondet.

Avkastningen kan benyttes til tilskudd  og lån

§ 2         Formål

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål.  Hovedformålet med bruk av fondsmidler, er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv med sikte på å fremme sysselsetting og bosetting i Meldal.   Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom  bør prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til  sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Unntatt er her avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef, som kan finansieres av fondet.  Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Før prosjekter/tiltak igangsettes skal søknad om støtte til fondet være sendt Meldal kommune.  Såfremt at dette ikke lar seg gjøre, må en gi en forhåndsmelding til næringsansvarlig i kommunen.

§ 3         Støtteformer

Støtte kan gis i form av  lån.  Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens § 51, jfr. departementets forskrifter om kommunale garantistillelse. 

I tillegg kan det fra avkastningen, gis tilskudd samt betingede lån.  Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter.  Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften.  Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

§ 4         Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet.

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.  (Jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte med senere tillegg og endringer)

§ 5         Støttevilkår

Samlet finansiering fra fondet  til private næringstiltak skal som hovedregel  ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt.   Ved prosjekter  av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering 

Støtte til kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan fullfinansieres fra fondet.  Rentevilkår ved lån fra Meldal kommunes kraftfond, fastsettes lokalt.

Ved en evt. samfinansiering med midler fra andre støtteordninger, kan samlet offentlig støtte ikke overstige den støtteandel som fastsatt, jfr. § 4.

Maksimal bagatellmessig  støtte (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) , må ligge innenfor en samlet grense på 100.000 ECU (omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) til   en og samme bedrift i en treårsperiode.  Bedrifter som mottar støtte,  plikter å opplyse om støtte bedriften   har mottatt de siste tre år.

Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig  av størrelsen.  Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport.

Eventuell støtte skal vurderes på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering og i lys av de prioriterte satsningsområdene i kommunens næringsplan.

Ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlig midler innen utløpet av treårsperioden,  må støtte fra dette fondet også oppgis.

§ 6         Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre.  Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.  Renter og avdrag tilbakeføres fondet.

Når det gjelder klage, behandles dette etter bestemmelsene om Lovlighetskontroll (Kommunelovens § 59) og Forvaltningsklage/partsklage  (Forvaltningslovens § 28).  Kommunestyret er klageorgan.  

§ 7         Årsmelding

Det skal  legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes Fylkesmannen og  fylkeskommunen.

§ 8         Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret.  Vedtaket trenger godkjenning av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  Kopi av godkjente vedtekter sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune.

--------------------------------------------------

Vedtatt av Meldal kommunestyre 20.06.02, sak 0023/02

 

                                Godkjendt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 29.07.02 (02/00791-006)

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag