Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Økonomi - Forliksrådet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Forliksrådet

Beskrivelse: Forliksrådet er laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Saker kan fremmes for forliksrådet for å oppnå minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.
Målgruppe: Innbyggere som innkalles til sivile rettstvister. Som hovedregel behandles tvisten i forliksrådet før en eventuelt kan fremme saken for tingretten.

Forliksrådet nyttes for tvistløsning i de fleste saker, f. eks. i forhold til gjeldskrav, kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister, tvister i forretningsforhold og lignende saker.

Eksempel på saker som ikke behandles er: Saker om ekteskap, skifte og barnefordeling.
Kriterier: Behandlingsgebyret blir innkrevd av Statens Innkrevingssentral i ettertid.
Pris: 860,- kr.
Gjeldende lov og regelverk: Domstolslovens § 1, Tvistemålsloven
Hvordan få tjenesten:

En forliksklage behandles vanligvis av forliksrådet i den kommunen hvor innklagede bor eller har forretningssted. Man trenger ikke å bruke advokat.
Partene kan velge å bli representert ved fullmektig. Det er oppnevnt  faste møtefullmektiger:
Astrid Hoston og Oddbjørn Botnan
Begge kan nås på tlf. 72 49 90 74
Partene må selv dekke omkostninger til møtefullmektig.

 Det er en fordel at forliksklagen inngis skriftlig, men det er også adgang til å fremsette den muntlig ved personlig frammøte.

I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til innklagede. Viktig dokumentasjon, f.eks. faktura, betalingsavtale o.l. vedlegges. Skjema er tilgjengelig på kommunens hjemmesider, eller fås ved henvendelse til forliksrådet.

Når partene møter for forliksrådet vil det først bli forsøkt mekling. Kommer forlik i stand, settes det opp en forliksavtale (rettsforlik). Forliket underskrives av både partene og forliksrådsmedlemmene, og saken avsluttes med dette. Forliket er unntatt offentlighet.

Kommer forlik ikke i stand, kan forliksrådet avsi dom hvis en av partene forlanger det. Domsforhandlingene skjer som regel i samme møte.

Selve forliksmeklingen foregår bak 'lukkede' dører, bare unntaksvis gis det adgang for andre å være tilstede.

Sendes til:

Forliksrådet v/Lensmannen i Meldal 
Postboks 14, 7338 Meldal 

Kontakt:

Lensmannen i Meldal tlf. 72495780

Ansvarlig enhet:

Atle I. Kjelstad er leder i forliksrådet. Medlemmer er Kjell Dalheim og Eva Hilstad

Dato revidert: 13.03.2008
Servicekontorets ansvar: Informere om tjenesten, formidle kontakt.
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag