Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Sosial - Reiserett med transporttjenesten.
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Reiserett med transporttjenesten

Beskrivelse: Transporttilbud for funksjonshemmede som på grunn av varig fysiske eller psykiske funksjonshemminger ikke, eller bare med store vansker, vil være i stand til å bruke ordinær kollektiv transportmiddel.
Målgruppe: Bevegelseshemmede, blinde/sterkt svaksynte og psykisk utviklingshemmede.
Kriterier: Funksjonshemming med varighet i mer enn 2 år.
Pris: Egenandel
Gjeldende lov og regelverk: Retningslinjer for godkjenning av brukere av transporttjenesten for funksjonshemmede av 29.06.95 justert 29.04.96, 02.10.2004, 01.01.09 og 01.01.11
Hvordan få tjenesten: Veiledning og søknadsskjema  fås ved henvendelse: Meldal kommune, Servicekontoret eller Hjelpetjenesten.
Søknadsskjema: Søknadskjema: Reiserett med transporttjenesten inneholder en egenerklæring og en legeerklæring som fylles ut av henholdsvis søker og lege.
Vedlegg: Passfoto
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles i en godkjenningsnemnd bestående av en person med medisinsk bakgrunn, person med sosialfaglig bakgrunn og brukerrepresentant.
Behandlingstid: Godkjenningsnemnda har møter 4 ganger i året.
Klagemulighet: Godkjenningsnemnda kan ta begrunnet klage til følge.
Opprettholder nemnda sin første avgjørelse, sendes klagen til Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen for avgjørelse i fylkeskommunal klagenemnd.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Dato opprettet: 13.09.04, 01.12.10
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag