Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Sosial - Parkering for forflytningshemmede
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Parkering for forflytningshemmede

Beskrivelse: Parkering på reserverte parkeringsplasser. På avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover fastlagt lengste parkeringstid hvis det ikke også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
Målgruppe: Bevegelseshemmede som ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
Pris: Gratis
Gjeldende lov og regelverk: Forskrift om parkering for forflyningshemmede av 15. mars 1994, endret 31. mai 1996, 17. nov. 1999 og 7. oktober 2005
Hvordan få tjenesten: Veiledning fås ved henvendelse Meldal kommune, Servicekontoret og Hjelpetjenesten.
Søknadsskjema: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede inneholder en egenerklæring og en legeerklæring som fylles ut av henholdsvis søker og lege.
Vedlegg: Passfoto
Søknadsfrist: Ingen
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles fortløpende.
Klagemulighet: Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet i kommunestyret.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Dato opprettet: 13.09.04.
Dato oppdatert: 20.08.13
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag