Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Helsetunet - Rehabiliteringsopphold
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Rehabiliteringsopphold

Beskrivelse: Tilbud til brukere som har behov for rehabiltering.  Søkere må ha funksjonssvikt på ett eller flere områder (fysisk, psykisk eller sosialt) som det er mulig å trene opp.            Oppholdet vil alltid være tidsbegrenset.                              Det er nært samarbeid med fysio- og ergoterapeut.
Målgruppe: Personer som trenger trening etter sykdom, skade eller svekkelse.
Kriterier: Søker må være villig og ha evne til å gjøre en innsats for å nå de mål som blir satt for oppholdet.
Pris: Betalingssatser
Brosjyrer o.l.: 'Velkommen til Meldal Helsetun'
Samarbeids-partnere: Hjemmesykepleien     
St. Olavs Hospital
Beslektede tjenester: Korttidsopphold                 Ergoterapitjeneste                                                 Fysioterapitjeneste
Gjeldende lov og regelverk: Helse og omsorgstjenesteloven kap. 3                      Forskrift for sykehem og boform med heldøgns omsorg og pleie 
Pasient og brukerrettighetsloven § 7.2                                                   Lov om helsepersonell                                                       Kvalitetsforskriften
Hvordan få tjenesten:

Eget søknadsskjema (se nedenfor).                            Sykehus kan også sende søknad.                                     

Søknadsskjema: Søknad om tjenester fra pleie- og omsorgsektoren
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Meldal Helsetun, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Behandles i Inntaksteamet v/Meldal Helsetun som har møte 1 gang pr. uke.
Behandlingstid: Skriftlig vedtak som sendes søkeren i løpet av 14 dager.
Klagemulighet: Klage sendes til den instans i kommunen som har behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkeslegen.                          Fremgangsmåte ved klager
Kontakt: Meldal Helsetun, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 00
Ansvarlig enhet: Meldal Helsetun
Dato opprettet: 15.07.04
Dato oppdatert: 13.12.10
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag