Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Helsetunet - Langtidsopphold
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Langtidsopphold

Beskrivelse: Heldøgns pleie beregnet på personer med helsesvikt som innebærer nedsatt evne til å ivareta etter eller flere grunnleggende helsebehov.
Kriterier: Bruker får tildelt langtidsopphold ut fra en faglig vurdering av den enkeltes behov for pleie- og omsorgstjeneste.
Pris: Betalingssatser
Brosjyrer o.l.: 'Velkommen til Meldal Helsetun'
Beslektede tjenester: Korttidsopphold                                                               Rehabiliteringsopphold
Gjeldende lov og regelverk:

Helse og omsorgstjenesteloven kap. 3                         Forskrift for sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie 
Pasient og brukerettighetsloven § 7.2                                                  
Lov om helsepersonell                                                       Kvalitetsforskriften

Hvordan få tjenesten: Eget søknadskjema (se nedenfor)
Søknadsskjema: Søknadsskjema fra pleie- og omsorgsstjenesten
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Meldal Helsetun, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Behandles i inntaksteamet v/Meldal Helsetun som har møte 1 gang pr. uke.
Behandlingstid: Skriftlig vedtak som sendes søkeren i løpet av 14 dager.
Klagemulighet: Klage sendes til den instans i kommunen som har behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkeslegen. 
Fremgangsmåte ved klager
Kontakt: Meldal Helsetun, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 00
Ansvarlig enhet: Meldal Helsetun
Dato opprettet: 15.07.04
Dato oppdatert: 14.12.10
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag