Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Kriseteam, psykososiale støttetjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kriseteam, psykososiale støttetjenester

Beskrivelse: Gruppen består av representanter fra psykisk helsearbeid, helsesøster, lensmannskontor, kommunelege, prest/diakon. De skal ha ansvar for å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker/katastrofer og deres pårørende. Det kan dreie seg om ulykker/katastrofer hvor psykososiale påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø bør bearbeides av personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.
Målgruppe: Mennesker i krise og sorg
Kriterier: Innbyggere i Meldal kommune eller elever og foresatte som går på skole i Meldal kommune.
Pris: Gratis.
Brosjyrer o.l.: ”Hjelp i sorg og krise” Kriseteamet i Meldal  kommune
Samarbeids-partnere: Kriseteam i andre kommuner, AMK-sentral, sykehus, begravelsesbyrå, skoler, barnehager.
Gjeldende lov og regelverk: Helse- og omsorgstjenesteloven 
Pasient- og brukerrettighetsloven
Hvordan få tjenesten: Ved hendendelse til Meldal kommune tlf. 72 49 51 00 eller noen av instansene som er medlemmer.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Rådmannen/Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: barneverntjenesten, PP-tjenesten, psykisk helsearbeid, helsestasjon/skolehelsetjeneste og fysio/ergoterapitjeneste.
Dato opprettet: 08.09.04
Dato oppdatert: 19.08.13
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag