Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tjenestebeskrivelser

 

 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Æ    Ø    Å    (alle)   
Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler
Avfall/renovasjon
Avlastningsopphold
Avlingssvikt - erstatning
Avløp
Avløsertilskudd i jordbruket ved sykdom m.v.
Badeplass
Barnehageplass
Barnekontroll/helsestasjonsbesøk
Bestandsplan for hjortevilt
Bibliotek
Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer/jordleie
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Boligutleie
Bostøtte
Brannvern - feiing/tilsyn i boliger
Brannvern - forebyggende virksomhet
Brukerstyrt personlig assistent
Bygdeutviklingsmidler
Byggesak – søknad om tiltak
Byggesak – søknad uten ansvarsrett
Dagopphold
Deling av grunneiendom
Eiendomsopplysninger ved omsetning av eiendom
Ergoterapi
Etablerer- og bedriftsveiledning
Forliksrådet
Fysioterapi
Grensejustering
Grensepåvisning tomt
Grunnskoleopplæring for voksne
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp/praktisk bistand
Hjemmesykepleie
Hjortevilt (elg, hjort, rådyr) og bever - fellingsstatistikk
Hjortevilt og bever - jakt
Hogst i vernskogområder
Hundehold
Jordleie
Jordmortjenesten
Karttjenester
Kidnummer
Konsesjon for erverv av fast eiendom
Kontantkasse
Kreftsykepleie
Kriseteam, psykososiale støttetjenester
Kulturkalender
Kulturskole
Kunnskapsprøve om serveringsloven
Landbruksveger
Landbruksvikartjeneste
Langtidsopphold
Ledsagerbevis
Matombringing
Meldal Bygdemuseum
Melkekvote - kjøp og salg
Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag
Motorferdsel i utmark
Nydyrking
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Næringsarealer og -lokaler
Næringsfond - søknad om lån/tilskott
Omdisponering av jordbruksareal
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning
Opptak i skolefritidsordning
Organisert beitebruk
Parkering for forflytningshemmede
Pelsdyrareal
PPT (Pedagogisk/psykologisk tjeneste)
Praktisk bistand/hjemmehjelp
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd
Psykisk helsearbeid
Påmelding til arrangement o.l.
Reguleringsplan
Rehabiliteringsopphold
Reiserett med transporttjenesten.
Sammenføying av eiendommer
Serveringsbevilgning
Skatt - Betalingsavtale for skyldig skatt
Skatteattest
Skjenkebevilling- Ambulerende og Leilighetsvis
Skogfond
Skolehelseetjenesten
Skoler og idrettsbygg for utleie
Skoleskyss elever i grunnskolen
Slamtømming
Sorg og omsorg
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler
Startlån til etablering
Startlån til utbedring
Statistikk i landbruket
Støttekontakt
Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning
Teknisk planlegging i landbruket
Teknisk vakt - annen bistand
Tekniske hjelpemidler
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til allment kulturarbeid - stipend - kulturpris
Trafikksikkerhetstiltak
Trygghetsalarm
Ungdommens kulturmønstring
Vaksine
Vaktmestertjenester
Vannforsyning
Vassdragstiltak
Veger, plasser og gatelys
Verneområdene
Videokonsesjon
Viltfondet
Voksenopplæring
Voksenopplæring fremmedspråklige
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag